Thema's

border border

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) zet alles in het werk om de armoede nationaal en structureel te bestrijden vanuit en samen met de verenigingen waar armen het woord nemen en relevante partners uit het middenveld. BAPN onderneemt acties en formuleert beleidsaanbevelingen en tracht op die manier de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. BAPN streeft naar een beleid dat ook voor mensen in armoede een gunstig beleid is. Een beleid dat hen op korte termijn kan helpen de moeilijkheden in hun dagelijks leven te overkomen en dat op lange termijn armoede onmogelijk maakt. Via een positieve beeldvorming en communicatie (jaarlijks toegespitst op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede) probeert BAPN het stigmatiserend beeld over mensen in armoede geleidelijk aan te doorbreken.
border borderEen wetvoorstel die het kraken criminaliseert

Persbericht 13/7/2017

De criminalisering van het kraken : een destructief voorstel dat zelfs z’n doel mist

Deze donderdag 13 juli zal het wetsvoorstel gericht op het versterken van de uitdrijvings- en sanctieprocedures ten aanzien van elke bezetter van lege gebouwen, m.a.w een gebouw dat niet in gebruik is of niet bewoond wordt door de eigenaar en doorgaans als “kraakpand” geduid wordt, verder besproken worden. Een tweede lezing van het voorstel zal in de Commissie Justitie van de Kamer doorgaan en nadien het parlementaire traject volgen om uiteindelijk in plenaire zitting  na de zomervakantie, gestemd te worden.

Het wetsvoorstel beoogt een strafbaarstelling van elke bezetter van een leegstaand goed indien de bezetter geen gevolg geeft aan het bevel van de procureur des Konings om binnen de acht dagen het goed te verlaten. Hiervoor is wel een strafklacht door de eigenaar vereist. De bezetters beschikken over een beroepsmogelijkheid bij de vrederechter eveneens binnen de acht dagen te rekenen vanaf de publiek aanplakking van het voornoemd bevel. De strafbaarstelling kan resulteren in een boete en/of gevangenisstraf.

De verenigingen voor het recht op wonen en de strijd tegen de armoede, evenals de krakerscollectieven veroordelen dit wetsvoorstel met kracht.

Vooreerst omdat dit wetsvoorstel ons onnuttig voorkomt. Er bestaan namelijk reeds mogelijkheden voor de eigenaars om met een beroep op het gerecht zijn goed te recupereren.Naast de klassieke procedure voor de vrederechter, kan de eigenaar een procedure in kort geding inleiden waardoor een uitdrijving binnen enkel dagen mogelijk is. De Koninklijke Unie van vrederechters stelde, tijdens de parlementaire hoorzitting van verleden week in de commissie, zich ook vragen bij het belang van deze strafbaarstelling en de werkbaarheid van de strafrechtelijke procedure. De snelheid van de procedure om z’n woning te recupereren is voor een eigenaar ter goeder trouw of een huurder van het grootste belang. Welnu het wetsvoorstel garandeert geen kortere termijnen dan deze van toepassing bij de reeds bestaande burgerrechtelijke procedures. 

Ten tweede, verzetten we ons tegen dit wetsvoorstel die in een context van groeiende ongelijkheid, de meest kwetsbaren zal penaliseren: de toegang tot de huisvesting wordt steeds moeilijker (onbetaalbaarheid van de private huurprijzen) (1), een schrijnend gebrek aan sociale huurwoningen (2) en de opvang- en –onthaalcentra voor daklozen die overvol zitten(3). 

Het huidig initiatief refereert naar enkele sterk gemediatiseerde gebeurtenissen te Gent waar de bezetters ook slachtoffer waren van een zogenaamde verhuurder en van een onwettige onderverhuring, terwijl de eigenaar (terecht of ten onrechte) inriep dat de woning bewoond was. 

Gebaseerd op deze geïsoleerde feiten, voorziet de tekst van het wetsvoorstel een analoge behandeling van nochtans zeer uiteenlopende situaties. Op die manier zullen de maatregelen volgende situaties en groepen raken:

-           de meest kwetsbaren voor wie het kraken een laatste toevlucht en alternatief is voor het leven op straat;

-           de collectieven die in nauw contact met de buurt gemeenschapsvormende en solidaire ruimtes herscheppen;

-           de kwetsbare huurders die zich verplicht zien om bij gebrek aan beter woningen in huur te nemen tegen ontoereikende voorwaarden ( zonder geschreven huurovereenkomst, met betaling van de huur handje contantje zonder betaalbewijs...); in deze gevallen, dreigen huisjesmelkers deze procedure te gebruiken om hun huurders, die geen bewijs van huurcontract kunnen voorleggen, te intimideren;

-           de vakbondsacties gericht op een bezeting van bedrijfsterreinen of –gebouwen.

 

Het is zelfs klaar en duidelijk dat de procedure door middel van het bevelschrift van de procureur des Konings geen toepassing krijgt in het geval waarin het pand of de woning bewoond is, het geen impliceert dat de bescherming van de gezinswoning en het privé-leven dan geschonden is. De procedure in kwestie is namelijk enkel van toepassing wanneer de gebouwen of de woningen leeg staan en onbewoond zijn. De voorgenomen maatregelen vormen dus geen effectieve oplossing voor die situaties die de parlementsleden voor ogen hebben en die volgens hen het wetsvoorstel rechtvaardigen. Wel integendeel dreigen ze zware gevolgen te sorteren in andere situaties en dreigen ze de meest kwetsbare personen hard te penaliseren.

 

Tenslotte blijken de parlementairen de weldadige gevolgen, teweeg gebracht door de projecten van bezetting, te negeren, terwijl die voordelig kunnen zijn voor allen: socio-culturele projecten met een open attitude naar de wijk (open tafels, herstelateliers, taal-, sport of kookcursussen), het onderhoud als een goede huisvader van het gebouw, dat eenmaal dit leeg blijft staan, snel vervalt en dreigt uit te groeien tot een stadskanker...

De leden van de meerderheid van de Commissie Justitie hebben verschillende subamendementen ter stemming gebracht. Deze voorzien onder andere dat de Vrederechter betrokken partijen (eigenaars en “krakers”) tot een verzoening kan oproepen, zodat kan bepaald worden of een oplossing mogelijk is. Dit gezegd zijnde, gezien de uitdrijvingstermijn van een maand behouden blijft (4), betwijfelen wij dat dit een echte onderhandeling toelaat.

Nu het vanzelfsprekend is dat we de bezetting van bewoonde woningen veroordelen, betreuren we tegelijkertijd de energie die wordt gestoken in de strafrechterlijke vervolging van personen die zich in een precaire situatie bevinden en die slechts beschutting zoeken in onbezette plaatsen.  

Ondertekenaars

Ligue des Droits de l’Homme, BAPN (Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding), VHP (Vlaams Huurdersplatform), RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat), Brussels Platform Armoede, FéBUL (Fédération Bruxelloise de l'Union pour le Logement), ASBL Woningen 123 Logements, RWDH (Rassemblement Wallon pour le Droit à l'Habitat), Tout Autre Chose/Hart boven Hard, RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté), RBDL (Réseau Brabançon pour le Droit au Logement), Gemeenschapelijk Daklozen Front, CRI (Collectif de Réappropriation Intégrale), DAK (Domus Art Kunst), Samenlevingsopbouw, vzw Chez Nous/Bij Ons, La Maison à Bruxelles, ASBL La Brique, Netwerk tegen Armoede, ASBL Communa.

Contact

Vlaams Huurdersplatform

Noten

(1)          In Brussel stijgen de huurprijzen sneller dan de inkomens: in 2015 was de gemiddelde maandelijkse huurprijs opgeklommen tot 709€ (ze bedroeg in 2010 591€), terwijl bijna één derde van de bevolking (29,7%) onder de armoededrempel leeft (1.093€ voor een alleenstaande persoon). Concreet moeten de gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 1.500 € gemiddeld 60% van hun budget aan de huur besteden.

In Vlaanderen spenderen 47 % van de huishoudens op de privé huurmarkt minstens 40 % van hun inkomsten aan de huur van de woning. Het is tevens ook aangetoond dat een derde van de huurders op de privémarkt, zo’n 160.000 tot 170.000 families, in armoede leven na de betaling van de huur.

Bron: Observatorium van huurprijzen, Enquête 2015, SLRB. Advies van de Vlaamse Woonraad “Wooncrisis in de onderste lagen van de private huurmarkt”, 2017/06 – 27/4/2017, pp. 7-8.

(2)          Ter aanduiding, in het Brussels Gewest zijn 44.000 gezinnen ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Voor Wallonië bedraagt dit cijfer 39.000. Voor Vlaanderen: 125.000.

Bronnen :               - Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (2015), Rapport annuel.      

- Société wallonne du logement (2016), Rapport d’activités.

- Werkingsrapport Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2016), Synthesetabel van 31/12/2016.

(3)          Een recente telling, uitgevoerd deze winter, heeft 3.386 personen geteld die te Brussel slecht gehuisvest of dakloos waren. Het eerste onderzoek van dit type heeft  bijna 10 jaar geleden plaats gegrepen (2008) en het globale cijfer van daklozen is sindsdien verdubbeld. Tenslotte, is het aantal dakloze personen dat woont in onderhandelde bezettingen of kraakpanden in dezelfde periode gestegen met 40%.

Een door Minister Vandeurzen bestelde studie in 2014 toont aan dat de diensten voor winteropvang verzadigd zijn: 711 personen (waarvan 53 kinderen) deden beroep op deze bijstand, terwijl 416 anderen de toegang geweigerd werd omwille van de verzadiging. De aangebrachte cijfers onderschatten wellicht de werkelijkheid, die enkel op stoelen op de metingen van de Vlaamse daklozensector en de OCMW’s.

Bron: De Strada, Vierde en dubbele editie van de telling van dakloze en slecht gehuisveste personen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest, 7 november 2016 en 6 maart 2017. Koen Hermans & Evy Meys, Nulmeting dak- en thuisloosheid, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, juni 2014, pp. 187.

(4)               Voor de gebouwen die de overheid of de openbare administratie toebehoren, voorzien de subamendementen in de mogelijkheid van een termijn van 6 maanden.


Parlementaire documenten (voorstel, amendementen, advies van de Raad van State,…)____________________________________________________________________

HET (REFERENTIE)ADRES VOOR DAKLOZE PERSONEN


 
Toegang tot rechten voor daklozen loopt mank

Federale regering moet dringend actie ondernemen om een correcte inschrijving in het bevolkingsregister van de daklozen  en de toegang tot hun rechten te garanderen
 
 
Mensen uit dakloosheid halen vraagt een aanpak op vele fronten (toegankelijke en betaalbare huisvesting en gezondheidszorg, een menswaardig inkomen…) en is vaak een proces van vallen en opstaan. Er is echter geen beginnen aan als daklozen geen toegang krijgen tot de sociale en burgerrechten die ook zij hebben. In onze huidige wetgeving staat of valt dit voor de dakloze met het wel of niet beschikken over ‘een adres’ – voor de meeste rechten: een correcte inschrijving in het bevolkingsregister. En net daar loopt het voor de dakloze mis. 
De inschrijving van daklozen in het bevolkingsregister is een taak van de gemeenten -en in veel gevallen ook van de OCMW’s- maar loopt al jaren mank: daklozen worden onterecht geweigerd of krijgen onwettelijke voorwaarden opgelegd, worden heen en weer gestuurd… Vervolgens komt de fall out: uitkeringen worden geschrapt, de dakloze raakt niet meer in regel met zijn ziekteverzekering, raakt niet ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, kan niet meer opgeroepen worden door de rechtbank… noem maar op.
 
De problemen op het terrein zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alle lokale verantwoordelijken doen hier even graag en goed hun werk; de dakloze is niet overal even graag gezien. Maar even goed worden sociale diensten van OCMW’s, bevolkingsdiensten, politiemensen… die écht naar oplossingen zoeken vaak beperkt in hun mogelijkheden om te helpen door onduidelijke, niet-logische of zelfs contraproductieve federale wetgeving.
 
Vandaag organiseerden wij –BAPN, haar regionale netwerken en het Gemeenschappelijk Daklozenfront- een uitwisselingsmoment met externen over deze problematiek. We stelden er een uitgebreid beleidsdossier met beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor, het resultaat van uitgebreide gesprekken met vele tientallen (ex-)daklozen.
 
Dit moment is niet toevallig gekozen.
 
Sinds meer dan een jaar proberen wij hierover een dialoog opgestart te krijgen met de bevoegde ministers in de federale regering, hun administraties en de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s. Tot nu toe tevergeefs.
 
Op vraag van het kabinet van de eerste minister, formuleerden wij begin 2016, in de aanloop naar het Federaal Armoedebeleidsplan, 4 ‘werven’ waarop wij willen dat –in nauw overleg met ons als vertegenwoordigers van (ex-)daklozen- wordt gewerkt:
-Verbetering van de wetgeving, de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven op de inschrijving in de bevolkingsregisters van daklozen en de maatschappelijke dienstverlening (referentieadres bij het OCMW) (overleg met Binnenlandse Zaken, Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, gemeenten en OCMW’s)
-Uitbreiden van de mogelijkheden in de sociale zekerheid en bijstand om minder afhankelijk te zijn van de inschrijving in het bevolkingsregister (hoofdverblijfplaats of referentieadres) voor de toegang tot uitkeringen en verzekeringen, mogelijkheid om te werken met feitelijke en meer informele contacten met de dakloze (overleg Binnenlandse Zaken, Armoedebestrijding, vakministers verschillende takken sociale zekerheid en bijstand)
-Wetenschappelijk onderzoek naar de huidige rechtspraak over de toepassing van de huidige wettelijke mogelijkheden tot inschrijving in het bevolkingsregister van daklozen, dit in aanvulling op de door ons verzamelde ervaringskennis bij (ex-)daklozen.
-Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheid om sociale en burgerrechten en –plichten op basis van een identiteit(sbewijs) en onafhankelijk van de inschrijving van een officiële hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters te organiseren. Vergelijking van enkele buitenlandse cases (zowel in een aantal Europese lidstaten als in de VS en Canada bestaan hier voorbeelden van); juridische verkenning van een mogelijke implementatie in België.
 
Op dit voorstel kwam vooralsnog geen antwoord. In plaats daarvan werd in het Federaal Armoedebeleidsplan aangekondigd dat 1 nieuwe omzendbrief op het referentieadres voor de OCMW’s zal worden uitgewerkt. Niet alleen is dit ruim onvoldoende (er zijn ook wetswijzigingen en wijzigingen aan koninklijke besluiten nodig, met een omzendbrief kan dit niet geregeld + men gaat voorbij aan de andere inschrijvingsmogelijkheden voor daklozen –voorlopige inschrijving, referentieadres bij een particulier, bij een vzw voor de reizende bevolking, inschrijving op het adres van een instelling bij ‘opname’ van de dakloze daar). Er wordt ons ook meegedeeld dat de bevoegde administraties en kabinetten intussen volop werken aan een eigen voorstel, overleg met ons –als belangenorganisaties van de (ex-)daklozen- of de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s is vooraf niet meer voorzien. En dit ondanks concrete beloften die ons daarover vóór de voorbije zomer werden gedaan.
 
Vandaag vragen wij dan ook opnieuw met aandrang aan de federale regering om met ons en de gemeenten en OCMW’s rond de tafel te gaan zitten en het huiswerk grondig te doen op basis van de 4 voorgestelde ‘werven’. De vele (tien)duizenden daklozen in dit land verdienen beter dan half werk op basis van 1 omzendbrief die slechts een fractie van deze reeds jaren aanslepende problematiek kan regelen. Aangenomen dat dat de bedoeling is uiteraard, wat we op dit ogenblik nog altijd hopen.

 Perscontacten :
FR : David Praile 0497/30.35.07 – david.praile@bapn.be
NL Arne Proesmans 0475/36.84.31 arne.proesmans@netwerktegenarmoede.be

 
 


- het uitgebreid dossier leest u hier.

- samenvatting en aanbevelingen leest u hier.


____________________________________________________________________

EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN


Hier leest u de nota van BAPN over deze sociale pijler.


ESPN (European Social Policy Network) heeft een analysenota uitgewerkt over het voorstel van de Europese Commissie rond de Sociale Pijler. Ook deze nota kan je inspireren voor je antwoorden op de publieke raadpleging, georganiseerd door de Commissie.


We berichten jullie eveneens over een schrijven van EAPN aan de Ministers van Sociale Zaken, waarin EAPN aandringt op een daadwerkelijke vooruitgang op vlak van sociale rechten in Europa.


_______________________________________________________________________________________

BAPN en de BMIN-partners vragen aan de federale Regering een verhoging van de sociale minima.

Overeenkomstig het engagement dat in het Regeerakkoord werd opgenomen, hebben wij in juni 2016 een consesustekst aan de Regering overgemaakt waarin we een verhoging van alle sociale minima vragen tot boven de armoedegrens. De tekst wordt gedragen door een brede waaier van partners. Lees hier de tekst.


_____________________________________________________________________

3e FEDERAAL PLAN ARMOEDE - REACTIENOTA VAN BAPN


Hier leest u het 3e Federaal Plan Armoedebestrijding, alsook de reactienota van BAPN.


_____________________________________________________________________

Het gemeenschappelijk memorandum van netwerken armoedebestrijding, vakbonden en academici, verenigd in Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN), voor het invoeren van een gegarandeerd toereikend minimum inkomen.
 


Het memorandum van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) voor de federale verkiezingen

Het memorandum van het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) – waar BAPN lid van is – voor de Europese verkiezingen.


サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 日本代表 サッカー ユニフォーム サッカーのユニフォーム 日本 サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム レプリカ サッカー ユニフォーム 日本代表 サッカー ユニフォーム 作成 サッカー レプリカユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 レプリカ 激安サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 格安 サッカー 日本 ユニフォーム サッカーユニフォームショップ 日本代表 サッカー ユニフォーム 激安 ジュニアサッカーユニフォーム サッカー レプリカユニフォーム 激安 サッカーチームユニフォーム ナイキ サッカー ユニフォーム サッカーユニフォーム チームオーダー サッカー ユニフォーム 一覧 サッカー ユニフォーム オリジナル キッズサッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 販売 サッカー ユニフォーム オーダー スペイン サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 日本 ブラジル サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 人気 サッカー日本代表 ユニフォーム 格安サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 中古 ユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム チーム 日本代表 ユニフォーム サッカーユニフォーム デザイン ドイツ サッカー ユニフォーム 日本代表サッカーユニフォーム通販 日本代表 サッカー ユニフォーム 2014 サッカージュニアユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 チームオーダー サッカー 代表 ユニフォーム 激安サッカーレプリカユニフォーム 日本代表 サッカー 新ユニフォーム イタリア サッカー ユニフォーム サッカー オリジナルユニフォーム 海外サッカー ユニフォーム サッカー激安ユニフォーム サッカーユニフォーム専門店 オリジナルサッカーユニフォーム 日本サッカー代表ユニフォーム オーダー サッカーユニフォーム フットサル ユニフォーム チームオーダー サッカー ブラジル ユニフォーム ユニフォーム オーダー サッカー ユニフォーム セール 高校サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 代表 ミズノ サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム ブラジル レプリカユニフォーム サッカー 代表ユニフォーム フットサル ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 激安 サッカー日本代表ユニフォーム激安 日本代表ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム 各国 日本代表ユニフォーム レプリカ サッカーオーダーユニフォーム サッカー ユニフォーム マーキング ブラジル ユニフォーム フットサル ユニフォーム オーダー 日本代表 ユニフォーム 2014 サッカー ユニフォーム 長袖 サッカー ジャパン ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム 2014 オランダ サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム レプリカ ジュニア サッカー ユニフォーム 日本代表 激安 プーマ サッカー ユニフォーム 日本代表 新ユニフォーム サッカーユニフォーム販売店 サッカー ユニフォーム スペイン サッカー ユニフォーム チームオーダー 激安 ユニフォーム サッカー 激安 サッカークラブユニフォーム サッカー新ユニフォーム2014 チームユニフォーム 子供用サッカーユニフォーム フットサル ユニフォーム 激安 サッカー日本代表 新ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム2014 スポーツユニフォーム サッカー ユニフォーム 福袋 オリジナルユニフォーム 激安ユニフォーム オリジナルユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム イタリア ブラジル代表 ユニフォーム アルゼンチン サッカー ユニフォーム サッカー キッズ ユニフォーム サッカー ユニフォーム 正規品 ポルトガル サッカー ユニフォーム 新ユニフォーム サッカー スペイン ユニフォーム ユニフォーム 日本代表 日本代表 ユニフォーム サッカー イングランド サッカー ユニフォーム スペイン ユニフォーム 日本 ユニフォーム サッカー ユニフォーム メーカー イタリア代表 ユニフォーム ユニフォーム サッカー 日本代表 スペイン代表 ユニフォーム 各国代表ユニフォーム ユニフォーム 激安 韓国 サッカー ユニフォーム サッカー最新ユニフォーム サッカー ユニフォーム 海外 ユニフォーム オリジナル サッカー イタリア ユニフォーム サッカー 人気 ユニフォーム 海外サッカー新ユニフォーム 犬 サッカー ユニフォーム 日本代表のユニフォーム サッカー スペイン代表 ユニフォーム サッカー ユニフォーム ドイツ サッカー ドイツ代表 ユニフォーム サッカー 日本代表 ユニフォーム レプリカ サッカー ユニフォーム クラブ オーダーユニフォーム サッカーバルセロナユニフォーム 日本代表 新ユニフォーム 2014 サッカー ドイツ ユニフォーム サッカーチームユニフォーム 激安 サッカー ユニフォーム 激安 日本代表 イタリア ユニフォーム 日本サッカー新ユニフォーム サッカー各国代表ユニフォーム サッカー ユニフォーム シュミレーション 新ユニフォーム サッカー サッカー 海外 ユニフォーム 南米 サッカー ユニフォーム ユニフォーム フットサル サッカー日本代表の新ユニフォーム サッカー オランダ ユニフォーム サッカー アルゼンチン ユニフォーム 新ユニフォーム 日本代表 サッカーユニフォーム店 海外サッカー ユニフォーム 一覧 ワールドカップ ユニフォーム 日本 ユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム ブランド サッカーショップ ユニフォーム 代表ユニフォーム サッカー サッカー日本代表 新ユニフォーム 2014 サッカーブラジル代表ユニフォーム サッカー ユニフォーム クラブチーム サッカーオリジナルユニフォーム 激安 サッカー公式ユニフォーム 激安ユニフォーム サッカー サッカー日本代表のユニフォーム 日本代表 ユニフォーム レプリカ 激安 サッカーユニフォーム正規品激安 日本代表の新ユニフォーム ユニフォーム サッカー オーダー オーダーユニフォーム サッカー 日本代表 ユニフォーム 値段 サッカー日本代表 ユニフォーム 値段 サッカー フランス代表 ユニフォーム サッカーチーム ユニフォーム 一覧 サッカー 代表 ユニフォーム 販売 サッカー オランダ代表 ユニフォーム サッカーショップ加茂 サッカー用品 サッカーユニフォームなど ユニフォームショップ フットサル 日本代表 ユニフォーム ブラジル代表 サッカー ユニフォーム 海外サッカー ユニフォーム 通販 サッカー日本代表 ユニフォーム 歴代 2014 日本代表 ユニフォーム サッカー ユニフォーム コレクション 海外サッカー ユニフォーム 激安 フットサル オリジナルユニフォーム ユニフォーム チームオーダー チームユニフォーム サッカー ユニフォーム オーダー フットサル サッカー ユニフォーム アルゼンチン サッカーユニフォーム海外通販 2014 ユニフォーム サッカー クラブチーム ユニフォーム 代表 新ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム サイズ サッカー 新ユニフォーム 日本 サッカー 日本代表 ユニフォーム オーダー ワールドサッカー ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム マーキング サッカー ユニフォーム 公式 レアル 新ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム販売店 ユニフォーム 格安 アメリカ サッカー ユニフォーム フットサル チームユニフォーム セリエa ユニフォーム フットサルユニフォームチームオーダー激安 サッカー 新ユニフォーム 日本代表 フットボール ユニフォーム 昇華プリント ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム ジュニア チームオーダー ユニフォーム 格安ユニフォーム サッカー日本代表の新しいユニフォーム ユニフォーム マーキング クラブチーム ユニフォーム サッカー 各国 ユニフォーム ユニフォーム オーダー 激安 サッカーイタリア代表ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームサイズ 格安 ユニフォーム サッカー バルサ 新ユニフォーム サッカー ユニフォーム イングランド サッカーユニフォームオリジナルマーキング 日本代表 ユニフォーム 販売 クラブチーム サッカー ユニフォーム 代表 サッカー ユニフォーム ニュージーランド サッカー ユニフォーム オリジナルユニフォーム 激安 日本 新ユニフォーム 日本代表 2014 ユニフォーム イタリア サッカーチーム ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム販売 昇華ユニフォーム japan ユニフォーム フットサル ユニフォーム オーダー 激安 サッカー ユニフォーム ワールドカップ フットサル オーダーユニフォーム 日本代表ユニフォーム販売店 オリジナルユニフォーム フットサル サッカー イングランド代表 ユニフォーム ユニフォーム オーダー サッカー 日本代表 ユニフォーム 購入 ユニフォーム チーム ユニフォーム 激安 サッカー ユニフォーム専門店 セリエa ユニフォーム 一覧 ブラジル 新ユニフォーム ジャパンユニフォーム 新日本代表ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム ショップ サッカー ナショナルチーム ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームマーキング 日本代表 ユニフォーム 格安 ユニフォーム 2014 ユニフォーム 日本代表 サッカー プレミア ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 人気 サッカー 日本代表 ユニフォーム レプリカ 激安 ナショナルチーム ユニフォーム スポーツユニフォーム 通販 各国ユニフォーム ユニフォーム 代表 サッカー 日本代表 ユニフォーム デザイン アルマ ユニフォーム サッカー 代表 新ユニフォーム リーガエスパニョーラ ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームジュニア ユニフォーム1 ユニフォーム サッカー 作成 ユニフォーム プリント 日本代表 ユニフォーム デザイン 2014 ユニフォーム サッカー サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 日本代表 サッカー ユニフォーム サッカーのユニフォーム 日本 サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム レプリカ サッカー ユニフォーム 日本代表 サッカー ユニフォーム 作成 サッカー レプリカユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 レプリカ 激安サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 格安 サッカー 日本 ユニフォーム サッカーユニフォームショップ 日本代表 サッカー ユニフォーム 激安 ジュニアサッカーユニフォーム サッカー レプリカユニフォーム 激安 サッカーチームユニフォーム ナイキ サッカー ユニフォーム サッカーユニフォーム チームオーダー サッカー ユニフォーム 一覧 サッカー ユニフォーム オリジナル キッズサッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 販売 サッカー ユニフォーム オーダー スペイン サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 日本 ブラジル サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 人気 サッカー日本代表 ユニフォーム 格安サッカーユニフォーム サッカー ユニフォーム 中古 ユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム チーム 日本代表 ユニフォーム サッカーユニフォーム デザイン ドイツ サッカー ユニフォーム 日本代表サッカーユニフォーム通販 日本代表 サッカー ユニフォーム 2014 サッカージュニアユニフォーム サッカー ユニフォーム 激安 チームオーダー サッカー 代表 ユニフォーム 激安サッカーレプリカユニフォーム 日本代表 サッカー 新ユニフォーム イタリア サッカー ユニフォーム サッカー オリジナルユニフォーム 海外サッカー ユニフォーム サッカー激安ユニフォーム サッカーユニフォーム専門店 オリジナルサッカーユニフォーム 日本サッカー代表ユニフォーム オーダー サッカーユニフォーム フットサル ユニフォーム チームオーダー サッカー ブラジル ユニフォーム ユニフォーム オーダー サッカー ユニフォーム セール 高校サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム 代表 ミズノ サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム ブラジル レプリカユニフォーム サッカー 代表ユニフォーム フットサル ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 激安 サッカー日本代表ユニフォーム激安 日本代表ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム 各国 日本代表ユニフォーム レプリカ サッカーオーダーユニフォーム サッカー ユニフォーム マーキング ブラジル ユニフォーム フットサル ユニフォーム オーダー 日本代表 ユニフォーム 2014 サッカー ユニフォーム 長袖 サッカー ジャパン ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム 通販 サッカー ユニフォーム 2014 オランダ サッカー ユニフォーム サッカー ユニフォーム レプリカ ジュニア サッカー ユニフォーム 日本代表 激安 プーマ サッカー ユニフォーム 日本代表 新ユニフォーム サッカーユニフォーム販売店 サッカー ユニフォーム スペイン サッカー ユニフォーム チームオーダー 激安 ユニフォーム サッカー 激安 サッカークラブユニフォーム サッカー新ユニフォーム2014 チームユニフォーム 子供用サッカーユニフォーム フットサル ユニフォーム 激安 サッカー日本代表 新ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム2014 スポーツユニフォーム サッカー ユニフォーム 福袋 オリジナルユニフォーム 激安ユニフォーム オリジナルユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム イタリア ブラジル代表 ユニフォーム アルゼンチン サッカー ユニフォーム サッカー キッズ ユニフォーム サッカー ユニフォーム 正規品 ポルトガル サッカー ユニフォーム 新ユニフォーム サッカー スペイン ユニフォーム ユニフォーム 日本代表 日本代表 ユニフォーム サッカー イングランド サッカー ユニフォーム スペイン ユニフォーム 日本 ユニフォーム サッカー ユニフォーム メーカー イタリア代表 ユニフォーム ユニフォーム サッカー 日本代表 スペイン代表 ユニフォーム 各国代表ユニフォーム ユニフォーム 激安 韓国 サッカー ユニフォーム サッカー最新ユニフォーム サッカー ユニフォーム 海外 ユニフォーム オリジナル サッカー イタリア ユニフォーム サッカー 人気 ユニフォーム 海外サッカー新ユニフォーム 犬 サッカー ユニフォーム 日本代表のユニフォーム サッカー スペイン代表 ユニフォーム サッカー ユニフォーム ドイツ サッカー ドイツ代表 ユニフォーム サッカー 日本代表 ユニフォーム レプリカ サッカー ユニフォーム クラブ オーダーユニフォーム サッカーバルセロナユニフォーム 日本代表 新ユニフォーム 2014 サッカー ドイツ ユニフォーム サッカーチームユニフォーム 激安 サッカー ユニフォーム 激安 日本代表 イタリア ユニフォーム 日本サッカー新ユニフォーム サッカー各国代表ユニフォーム サッカー ユニフォーム シュミレーション 新ユニフォーム サッカー サッカー 海外 ユニフォーム 南米 サッカー ユニフォーム ユニフォーム フットサル サッカー日本代表の新ユニフォーム サッカー オランダ ユニフォーム サッカー アルゼンチン ユニフォーム 新ユニフォーム 日本代表 サッカーユニフォーム店 海外サッカー ユニフォーム 一覧 ワールドカップ ユニフォーム 日本 ユニフォーム サッカー サッカー ユニフォーム ブランド サッカーショップ ユニフォーム 代表ユニフォーム サッカー サッカー日本代表 新ユニフォーム 2014 サッカーブラジル代表ユニフォーム サッカー ユニフォーム クラブチーム サッカーオリジナルユニフォーム 激安 サッカー公式ユニフォーム 激安ユニフォーム サッカー サッカー日本代表のユニフォーム 日本代表 ユニフォーム レプリカ 激安 サッカーユニフォーム正規品激安 日本代表の新ユニフォーム ユニフォーム サッカー オーダー オーダーユニフォーム サッカー 日本代表 ユニフォーム 値段 サッカー日本代表 ユニフォーム 値段 サッカー フランス代表 ユニフォーム サッカーチーム ユニフォーム 一覧 サッカー 代表 ユニフォーム 販売 サッカー オランダ代表 ユニフォーム サッカーショップ加茂 サッカー用品 サッカーユニフォームなど ユニフォームショップ フットサル 日本代表 ユニフォーム ブラジル代表 サッカー ユニフォーム 海外サッカー ユニフォーム 通販 サッカー日本代表 ユニフォーム 歴代 2014 日本代表 ユニフォーム サッカー ユニフォーム コレクション 海外サッカー ユニフォーム 激安 フットサル オリジナルユニフォーム ユニフォーム チームオーダー チームユニフォーム サッカー ユニフォーム オーダー フットサル サッカー ユニフォーム アルゼンチン サッカーユニフォーム海外通販 2014 ユニフォーム サッカー クラブチーム ユニフォーム 代表 新ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム サイズ サッカー 新ユニフォーム 日本 サッカー 日本代表 ユニフォーム オーダー ワールドサッカー ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム マーキング サッカー ユニフォーム 公式 レアル 新ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム販売店 ユニフォーム 格安 アメリカ サッカー ユニフォーム フットサル チームユニフォーム セリエa ユニフォーム フットサルユニフォームチームオーダー激安 サッカー 新ユニフォーム 日本代表 フットボール ユニフォーム 昇華プリント ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム ジュニア チームオーダー ユニフォーム 格安ユニフォーム サッカー日本代表の新しいユニフォーム ユニフォーム マーキング クラブチーム ユニフォーム サッカー 各国 ユニフォーム ユニフォーム オーダー 激安 サッカーイタリア代表ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームサイズ 格安 ユニフォーム サッカー バルサ 新ユニフォーム サッカー ユニフォーム イングランド サッカーユニフォームオリジナルマーキング 日本代表 ユニフォーム 販売 クラブチーム サッカー ユニフォーム 代表 サッカー ユニフォーム ニュージーランド サッカー ユニフォーム オリジナルユニフォーム 激安 日本 新ユニフォーム 日本代表 2014 ユニフォーム イタリア サッカーチーム ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォーム販売 昇華ユニフォーム japan ユニフォーム フットサル ユニフォーム オーダー 激安 サッカー ユニフォーム ワールドカップ フットサル オーダーユニフォーム 日本代表ユニフォーム販売店 オリジナルユニフォーム フットサル サッカー イングランド代表 ユニフォーム ユニフォーム オーダー サッカー 日本代表 ユニフォーム 購入 ユニフォーム チーム ユニフォーム 激安 サッカー ユニフォーム専門店 セリエa ユニフォーム 一覧 ブラジル 新ユニフォーム ジャパンユニフォーム 新日本代表ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム ショップ サッカー ナショナルチーム ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームマーキング 日本代表 ユニフォーム 格安 ユニフォーム 2014 ユニフォーム 日本代表 サッカー プレミア ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 人気 サッカー 日本代表 ユニフォーム レプリカ 激安 ナショナルチーム ユニフォーム スポーツユニフォーム 通販 各国ユニフォーム ユニフォーム 代表 サッカー 日本代表 ユニフォーム デザイン アルマ ユニフォーム サッカー 代表 新ユニフォーム リーガエスパニョーラ ユニフォーム サッカー日本代表ユニフォームジュニア ユニフォーム1 ユニフォーム サッカー 作成 ユニフォーム プリント 日本代表 ユニフォーム デザイン 2014 ユニフォーム サッカー ブラジル代表 ユニフォーム 2014 スペイン 新ユニフォーム 2014 ワールドカップ 日本代表 ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム ネーム サッカー日本代表 ユニフォーム 購入 新ユニフォーム 2014 マーキング ユニフォーム 日本代表の新しいユニフォーム 海外ユニフォーム ブラジルのユニフォーム フットサル 代表 ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 新 日本代表 ユニフォーム 野球 チームユニフォーム オーダー ユニフォーム スポーツ サッカー日本代表2014ユニフォーム ユニフォーム 通販 サッカー football ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 円陣 サッカー 日本 新ユニフォーム ユニフォーム サッカー レプリカ 日本代表公式ユニフォーム クラブ ユニフォーム サッカー 日本代表 ユニフォーム 安い ブラジルリーグ ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 店舗 プレミアリーグ ユニフォーム 一覧 サッカー日本代表公式ユニフォーム 日本代表 ユニフォーム 評判 2014 サッカー日本代表 ユニフォーム スペインリーグ ユニフォーム スペイン ユニフォーム サッカー