Bericht

Bijdrage van BAPN aan de strijd tegen de non-take up door het vertegenwoordigen van mensen in armoede in het BELMOD-project

Eén van de grote problemen waarmee mensen in armoede te maken hebben, is wat we technisch benoemen als de non-take up van sociale rechten. Vaak zijn mensen in armoede niet op de hoogte van maatregelen die hen kunnen ondersteunen en waar ze recht op hebben. De officiële informatie daarover bereikt hen vaak niet.

Het is iets waar we vanuit BAPN erg mee bezig zijn. Via de regionale netwerken die lid zijn van BAPN komen mensen in armoede samen om hun ervaringen daarover uit te wisselen en de problemen samen te leggen. We zoeken met hen ook naar aanzetten tot oplossingen.

We zoeken ook de steun op van andere organisaties in het middenveld die met dit probleem geconfronteerd worden want we merken dat ook welzijnswerkers en ambtenaren hierom bekommerd zijn. Zo werken we ook samen met het project BELMOD, een gezamenlijk project van de POD Maatschappelijk Integratie en van de FOD Sociale Zekerheid, waarin een team onderzoekt hoe de procedures op dit vlak kunnen verbeteren. Automatische toekenning van rechten en vereenvoudiging en harmonisering van verschillende inkomensvervangende uitkeringen en kostenbesparende maatregelen worden bekeken en onderzocht. In 2021 zal het BELMOD team een inventaris van beleidsmaatregelen opstellen die de basis kunnen vormen voor politieke beslissingen ter zake.

Om bepaalde politieke keuzes te kunnen maken organiseren we samen met het BELMOD-team en het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede een maatschappelijk debat waaraan actoren uit het middenveld kunnen deelnemen. Twee stakeholdersoverleggen vonden reeds plaats op 3 december en 12 januari. Een derde overleg zal binnenkort nog plaatsvinden op 9 maart. De rol van BAPN bestaat er uit om de stem van mensen in armoede in te brengen in het debat. Dit hebben we gedaan door voorafgaand de expertise en ervaringskennis die binnen BAPN en de regionale netwerken aanwezig zijn samen te brengen. We hebben ook een overleg georganiseerd met mensen in armoede via de vereniging Recht Op om een aantal zaken verder af te toetsen. De bijdrage van BAPN is hier terug te vinden: