Bericht

Deelname van BAPN aan de Europese conferentie “Covid19 supercharging poverty”

Op 29 januari organiseerde de European Anti-Poverty Network (EAPN) samen met de intergroep “armoede” van het Europees Parlement een online conferentie. Deze conferentie had tot doel om de poverty watch-rapporten van EAPN en haar leden voor te stellen aan Europese beleidsmakers en het grote publiek.

Samen met 26 andere nationale leden van EAPN en 2 Europese lidorganisaties heeft BAPN een poverty watch-rapport geschreven. In deze rapporten maken de leden van EAPN een analyse van de problemen die mensen in armoede ondervinden en de beleidsantwoorden die hierop gegeven worden van onze nationale overheden. Uniek aan deze rapporten is dat ze vertrekken vanuit de ervaringen van mensen in armoede en het perspectief weergeven van armoedeorganisaties over heel Europa. EAPN heeft al deze rapporten gebundeld in één Europees rapport waarin het een reeks Europese tendenzen beschrijft en aanbevelingen geeft aan de Europese instellingen.

Tijdens de online conferentie stelde BAPN samen met de leden van EAPN uit Portugal en Slovenië haar voornaamste bevindingen uit de poverty watch voor. Dit deden we samen met een persoon met armoede-ervaring. Ook de Internationale Federatie van sociale werkers lichtte haar rapport toe. Het hoeft niet te verbazen dat in alle presentaties de covid-crisis een centrale plaats innam. Een vaststelling die door alle leden gemaakt werd is dat de huidige crisis de bestaande armoede en ongelijkheden heeft doen toenemen. In de Europese Unie dreigt de armoede opnieuw te stijgen tot minstens aan het niveau na de economische crisis in 2008.

Tijdens haar tussenkomst deelde Noëllie Denomerenge, begeleidster in sociale ongelijkheden van het Waals Netwerk Armoedebestrijding, de resultaten van een reeks interviews die zij heeft afgenomen bij mensen in armoede die inkomensverlies hebben geleden omwille van de crisis. “Van de éné dag op de andere vielen mensen in de werkloosheid, in de tijdelijke werkloosheid en werden zij geconfronteerd met een verlies van inkomen dat vaak catastrofale gevolgen heeft geleid. Het kleinste verlies in inkomen kan mensen in grote problemen brengen”, aldus Noëllie. Vanuit de bevindingen uit de Poverty Watch stelde Caroline Van der Hoeven een aantal vragen aan de Europese beleidsmakers die aanwezig waren. Zo haalde zij aan: “Een sterke reactie vanuit de Europese Unie is meer dan ooit noodzakelijk om de sociale crisis in Europa het hoofd te bieden. Zal de Europese Commissie eindelijk werk maken van een Europese bindende richtlijn om iedereen een waardig inkomen te garanderen? Zullen de relanceplannen die gefinancierd worden met Europees geld werkelijk vertrekken vanuit een socio-economische visie? In België hebben wij de indruk dat het eerder om een politiek akkoord gaat. Wij vinden het ook jammer dat armoedeorganisaties tot nu toe geen stem hebben gekregen in de debatten rond de relance.”

Na de presentaties van EAPN en haar leden volgde reacties van de Europese Commissie en de Intergroep “Armoede” van het Europees Parlement. Onder meer het belang van het toekomstig actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten als antwoord op de groeiende armoedeproblematiek werd benadrukt. Begin maart zal de Europese Commissie haar voorstel voor dit actieplan ondersteunen. Wij hopen alvast dat de Europese Commissie met een ambitieus plan zal komen en dat België in de onderhandelingen erna een sterke positie zal innemen.