Bericht

Deelname van BAPN aan hoorzitting over de verhoging van het federale terugbetalingspercentage van het leefloon

Op 22 september heeft BAPN deelgenomen aan een hoorzitting die georganiseerd werd door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Samen met andere actoren hebben wij ons advies gegeven op 2 wetsvoorstellen:

  • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op de verhoging van het federale terugbetalingspercentage van het leefloon naar aanleiding van de COVID-19-crisis, DOC 55 1373;

  • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde het terugbetalingspercentage van het leefloon te verhogen om de OCMW's in staat te stellen tegemoet te komen aan de dringende noodzaak in het veld, inzonderheid in de context van de COVID-19-crisis, DOC 55 1290;

U kunt ons volledig advies hier terugvinden.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van onze aanbevelingen:

  • Indien de verhoging van het federale terugbetalingspercentage aan de OCMW's gebruikt wordt om de uitkeringen te verhogen, dan dient dit vertaald te worden in een directe verhoging van het leefloon (en bijvoorbeeld niet in een verhoging via de aanvullende steun);
  • De verhoging van het federale terugbetalingspercentage, of deze al dan niet gebruikt wordt voor een verhoging van de uitkeringen, moet vergezeld gaan met het behoud van andere financiële bronnen van de OCMW's, dit om te vermijden dat financiële middelen verplaatst zouden worden naar andere doeleinden dan het ondersteunen van mensen in armoede;
  • De verhoging van het leefloon is niet tijdelijk maar permanent;
  • De verhoging van de financiële steun aan leefloners wordt fiscaal vrijgesteld;
  • De verhoging van de financiële steun wordt beschermd in het kader van een collectieve schuldenregeling, zodat deze een werkelijke verhoging van de koopkracht inhoudt;
  • De verhoging van het leefloon wordt ingeschreven in een federaal plan en een jaarlijkse budgetering om het geheel van minimumuitkeringen progressief op te trekken tot boven de Europese armoedegrens tijdens de legislatuur.
  • Indien het onderscheid behouden blijft tussen gemeentes wat betreft het terugbetalingspercentage, dan dient er nagedacht worden om het criterium aan te passen in functie van de armoedesituatie (bijv. gemiddeld inkomen per inwoner) en de noden van een gemeente.
  • In aanvulling van de wetsvoorstellen die besproken worden, pleiten wij ervoor dat er bekeken wordt hoe de toegang tot de sociale zekerheid gerealiseerd en verbeterd kan worden voor mensen met een precair werknemersstatuut.