covid-19

ONDERNOMEN ACTIES DOOR BAPN OM DE IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE MEEST KWETSBAREN IN ONZE SAMENLEVING TE BEPERKEN

De huidige gezondheidscrisis treft ons allemaal, maar mensen in armoede, die het reeds in normale omstandigheden moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, komen eens te meer in de problemen. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding stelt daarom alles in het werk om op te komen voor de belangen van de verschillende kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. Zowel op korte als op lange termijn willen we kost wat kost vermijden dat zij het slachtoffer worden van deze mondiale gezondheidscrisis. Hieronder geven we een overzicht van al onze ondernomen acties.


FEDERALE TASKFORCE

Vanaf het begin van de crisis heeft BAPN gepleit voor het oprichten van een federale taskforce, mét vertegenwoordiging van het sociale middenveld. We hoopten dat zo de signalen van het terrein snel tot bij de beleidsmakers zou komen en de sociale noden tijdens de Coronacrisis op efficiënte wijze bezweerd konden worden. We schreven diverse brieven om het oprichting van deze taksforce te faciliteren en gaven concrete input over de noodzakelijke maatregelen om de risico's en de gevolgen van de crisis voor mensen in armoede tot een minimum te herleiden.

Begin april was het zover en kwam voor het eerst de interfederale task force “Kwetsbare Groepen” , onder het leiderschap van de Minister belast met armoedebestrijding en de Minister voor Maatschappelijke Integratie samen. BAPN maakt deel uit van de consultatieve groep van deze Task Force en door een nauwe samenwerking met de regionale netwerken die in direct contact staan met de verenigingen en de mensen zelf, heeft BAPN snel informatie van het terrein kunnen doorgeven aan het politieke niveau. In totaal heeft BAPN meer dan 30 fiches ingediend betreffende de onderwerpen die besproken werden tijdens de vergaderingen van de consultatieve groep: sociale / financiële steun ; dakloosheid ; personen in een situatie van onwettig of precair verblijf; de exit-strategie ; kinderen en gezinnen : andere kwetsbare groepen. BAPN heeft in elke fiche de situatie op het terrein beschreven en aanbevelingen gegeven m.b.t. wat nodig is om de situatie voor mensen in armoede te verbeteren. Deze fiches werden opgesteld en afgeklopt in samenwerking met de regionale netwerken.

Overzicht van de fiches van BAPN ingediend bij de interfederale task force:
sociale / financiele steun
kinderen en gezinnen
de andere van de KSZ
famille et détention
IGO
familles, parentalité et travail
toegang tot hulpverlening en rechten
accès à la culture et aux loisirs
aide alimentaire
accès à la santé
le PISS
droits familles séjour irrégulier CPAS
le PISS étudiant
fracture numérique et téléphonique
difficultés à épargner

energie, eau et risques 
andere kwetsbare groepen
Gedetineerden vrijgelaten onder de corona-maatregelen
personen onwettig of precair verblijf

 asielzoekers opvang
de exit-strategie
dringende medische hulp
 mésures CPAS
droit de séjour et condition de ressources suffisantes
crise sociale covid et santé mentale
regularisatievraag
crise sociale covid et allocations

un droit de séjour légal aux sans-papiers
dakloosheid
masques gratuit et mode de distribution
 daklozenopvang
tissu social
testing dak- en thuislozen
artistes et candidats artistes

deeltijds werk

femmes endettées  • GEEF KWETSBARE HUISHOUDENS MEER ADEMRUIMTE!

De federale regering trof heel wat maatregelen om bedrijven, werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen de negatieve economische gevolgen van de crisis. Verschillende kwetsbare groepen werden echter vaak niet of onvoldoende beschermd. Onlangs besliste de regering echter om over te gaan tot een maatregelen specifiek gericht om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen. Zo zullen mensen met een leefloon, mensen met een beperking of IGO-gerechtigden een eenmalige premie van €250 ontvangen. Dit volstaat echter niet. Niet alleen is de doelgroep veel te beperkt, het voorgestelde, eenmalige bedrag zal nauwelijks impact hebben op het huishoudbudget van mensen in armoede en kwetsbare groepen.

Kwetsbare groepen zijn zeer afhankelijk van sociale en socio-culturele sectoren om hun rechten te doen laten gelden en om uit hun situatie van sociaal isolement te komen. Deze sector heeft zich tijdens de crisis dag en nacht ingezet om mensen bij te staan en de toegang tot hun basisbehoeften te garanderen. Ze werden hierin echter onvoldoende ondersteund.

Samen met bijna 300 andere actoren uit de maatschappelijke en socio-culturele wereld, ondersteund door academici, hebben we daarom de federale regering opgeroepen om dringend werk te maken van een sociale exitstrategie met prioriteit voor de noden van kwetsbare groepen.


SCHULDEN

De gezondheidscrisis heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen hun inkomen zagen dalen of hun kosten verhogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens de lockdown velen schulden hebben opgebouwd. De federale regering nam daarom al vrij snel enkele belangrijke maatregelen om consumenten hiertegen te beschermen: oa. een betalingsuitstel van de hypothecaire lening, verbod op het afsluiten van water- en energie en het opschorten van uithuiszetting. Samen met andere middenveld organisaties heeft BAPN ook gepleit voor een betalingsuitstel van het consumentenkrediet. Na een gemeenschappelijk persbericht vroeg de kamer commissie economie en consumentenzaken aan BAPN haar advies te geven op twee wetsvoorstellen die dit betalingsuitstel mogelijk moesten maken. Op 20 mei werd vervolgens de wet in de plenaire vergadering gestemd en naar aanleiding van deze stemming schreef BAPN een persbericht.


WERELDGEZONDHEIDSDAG 

Op 7 april was het Wereldgezondheidsdag. De huidige crisis maakt zeer duidelijk hoe belangrijk onze gezondheidszorg is. Door de vele besparingen is deze belangrijke sector de laatste jaren sterk verzwakt. Als lid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit roepen we op om te herinvesteren in onze gezondheidszorg die opnieuw beschouwd moet worden als een algemeen goed. We roepen op tot meer solidariteit binnen Europa en vragen een universele openbare gezondheidsdienst.


EUROPESE RAAD 26 MAART 

Naar aanleiding van de Europese Raad van 26 maart 2020 stuurden we een brief naar premier Wilmès. Hierin pleitten we voor een betere Europese coördinatie en meer solidariteit om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige crisis. We vragen dat Europa aandacht heeft voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, niet alleen nu maar ook in de moeilijke tijden die nog zullen komen.


PUTTING SOCIAL RIGHTS AND POVERTY REDUCTION AT THE HEART OF EU’S COVID-19 RESPONSE

Jaarlijks bundelt EAPN de analyses van de landenrapporten, opgesteld door de leden van het Europees netwerk, waaronder ook BAPN. In deze analyses, monitoren de leden of er in hun land vooruitgang werd geboekt met betrekking tot de sociale rechten en het bestrijden van armoede. Hiervoor maken ze gebruik van de Europa 2020 armoededoelstelling, de Europese Pijler voor Sociale Rechten, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, alsook de Landspecifieke Aanbevelingen van 2019. Gezien de huidige gezondheidscrisis vragen de leden aan de Commissie dat bij de opmaak van de landspecifieke aanbevelingen voor 2020 er rekening gehouden wordt met de actuele situatie. Veel gezinnen hebben nood aan directe financiële steun om hun sociale rechten verzekeren en hun menswaardige bestaan te kunnen garanderen.