Bericht

BAPN uitgenodigd bij de eerste minister en haar kern

De COVID- 19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad in ons land, zowel op gezondheidsvlak, op de economie als op de armoede en de sociale uitsluiting. Urgente maatregelen werden getroffen om deze impact zoveel mogelijk te beperken, maar op het sociale domein waren deze maatregelen onvoldoende om mensen in armoede voldoende te beschremen tegen de negatieve effecten van deze huidige crisis.

De federale regering wil nu de werkzaamheden starten voor een algemeen herstelproces. Hiervoor werden op 20 juli verschillende stakeholders - waaronder ook BAPN - uitgenodigd om hun bezorgdheden en aanbevelingen aan de eerste minister en de andere bevoegde ministers persoonlijk te presenteren.

Tijdens onze interventie hebben we onderlijnd dat reeds voor COVID-19 er in België een sociale crisis gaande was. Deze pandemie heeft de uitholling van basisrechten op grote schaal in onze samenleving echter zichtbaarder gemaakt. We hebben daarom ook gepleit voor een robuuste sociale zekerheid zodat sociale problemen preventief en structureel worden aangepakt. We denken dan vooral aan het optrekken van de sociale minima tot boven de Europese armoedegrens.

Ook is het cruciaal dat de toegankelijkheid tot basisdiensten zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting,... gegarandeerd wordt voor gans de bevolking. Ook moet er dringend meer aandacht komen voor het recht op kwaliteitsvol werk en de inclusie van zeer precaire groepen in onze samenleving zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen. Er moet opnieuw geïnvesteerd worden in het belangrijkste kapitaal van België, namelijk haar inwoners. Om hiervoor het nodige budget vrij te kunnen maken is er nood aan een eerlijkere fiscaliteit.

Een land kan zich enkel ontwikkelen of herstellen wanneer iedereen mee aan boord wordt genomen en ieders rechten worden gegarandeerd. Om dit land terug volledig op de rails te krijgen hebben we alle krachten nodig. Niemand mag als nutteloos of overtollig worden beschouwd. Bij het uittekenen van het herstelproces is het belangrijk de betrokkenen bevolkingsgroepen te betrekken bij de debatten en besluitvormingsprocessen die hen aanbelangen, door hen, of degenen die hen vertegenwoordigen actief hieraan te laten participeren.

Na deze bijeenkomst bezorgden we twee brieven aan de Eerste Minister en de bevoegde Ministers om een aantal thema's die tijdens de vergadering behandeld werden verder uit te diepen. In een eerste brief werkten we een aantal punten uit die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat mensen in armoede en de meest kwetsbare groepen in onze samenleving beter worden bereikt en ondersteund tijdens deze crisis. In een tweede brief benadrukten we de impact van de digitale kloof die door de crisis des te zwaarder weegt op mensen in armoede. We reikten ook een aantal oplossingen aan over hoe deze aangepakt kan worden.