17 oktober

Wat is 17 oktober

Werelddag van Verzet tegen Armoede

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, moeten we nog meer dan anders onze ogen openen voor het onrecht dat armoede is. Armoedeorganisaties en verenigingen organiseren in heel België sensibiliseringsacties om de structurele verarming van individuen, gezinnen, gemeenschappelijke goederen, openbare diensten en verenigingen aan de kaak te stellen die leiden tot een toename van armoede en sociale uitsluiting. Volgens de Europese armoede-indicator leeft 19,5 procent van de Belgische bevolking in armoede of heeft een armoederisico. Eén op zes moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens en bijna 5% bevindt zich in een situatie van ernstige materiele deprivatie. Vele gezinnen kunnen nog maar net de eindjes aan mekaar knopen. Ze kunnen onmogelijk een financiële reserve opbouwen, zelfs niet met een inkomen uit werk en leven hierdoor in grote onzekerheid.

Het was in Parijs in het jaar 1987 dat Joseph Wresinski, een priester van Pools-Spaanse afkomst, met zijn beweging "ATD Vierde Wereld" het initiatief nam tot de eerste Werelddag van Verzet tegen extreme armoede. Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot een officiële internationale dag. Vanaf dan komen overal ter wereld mensen van allerlei slag samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.


Activiteiten

Ze steken ons in schuifkes terwijl we één grote kast zijn. Of je nu gepensioneerd bent, of een ongeval hebt gehad,we zijn allemaal arm, we zijn één kast -  persoon met armoede-ervaring tijdens een overleg georganiseerd door BAPN

Tussen mensen in armoede bestaat er een zeer grote solidariteit om samen tegen het onrecht dat armoede is te vechten. Op 17 oktober 2020 bracht BAPN, zoals het ieder jaar doet, de verschillende campagnes van over heel het land samen om deze solidariteit te benadrukken en een centrale rol te geven aan de stem van mensen in armoede.

Aandacht voor de armoedeproblematiek in de media

17 oktober

Gezien dit jaar omwille van de gezondheidscrisis het voeren van acties sterk beperkt was, heeft BAPN samen met het Waals Netwerk Armoedebestrijding (Réseau wallon de lutte contre la pauvreté - RWLP), NTA en het Collectief "Wat Verborgen is, Zichtbaar Maken" contact opgenomen met de media om via deze weg de armoedeproblematiek in de kijker te zetten.

Met de RTBF werd een samenwerking op poten gezet waardoor in verschillende uitzendingen de stem van mensen in armoede een belangrijke plaats heeft gekregen.

Vind hier een overzicht van de uitzendingen.

Beluister hier de uitzending van Au Bout de Jour van 20 oktober waar enkele dagen na de Werelddag van Verzet tegen Armoede teruggekomen wordt  op de armoedeproblematiek, verergerd door de coronacrisis, met Christine Mahy (Algemeen en Politiek Secretaris van RWLP) en Caroline Van der Hoeven (Coördinatrice BAPN)

Bekijk hier het interview van Caroline Van der Hoeven (Coördinatrice BAPN) door Geneviève Baert (Ervaringsdeskundige bij RWLP) tijdens de 17 oktober-acties van RWLP

Acties op 17 Oktober in heel België

  • Vlaanderen: "Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt"

In Vlaanderen voerden het Netwerk tegen Armoede en de Verenigingen waar Armen het woord Nemen voor het Recht op een Waardig Inkomen voor iedereen.

Overzicht van de Acties

TV-Spot "Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt"

Foto's van de campagne

Bekijk hier de filmpjes en vind alle informatie over de campagne terug.

  • Het recht op welbevinden - Acties 24 uur / 7 dagen in Wallonië

Aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen aan de federale regering, het recht op welbevinden volgens Christine Mahy en alle fimlpjes rond 17 oktober

Overzicht van alle acties

Artistieke teksten geschreven over de sociale zekerheid

Vind hier alle informatie terug

  • Brussel: geen ecologische zonder sociale rechtvaardigheid !

Foto's van de activiteiten in Brussel

Programma en aanbevelingen

Vind hier alle informatie terug

Persbericht: Door de coronacrisis neemt de armoede verder toe. Op 17 oktober roepen armoedeorganisaties de regering De Croo op om werk te maken van 5 prioriteiten

17 oktober 2020

Ook dit jaar voeren mensen in armoede en de organisaties die hen vertegenwoordigen actie op 17 oktober, Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Dat het nog steeds broodnodig is om de armoede en ongelijkheden in onze samenleving aan te kaarten blijkt duidelijk uit de evolutie van de armoedecijfers. 10 jaar geleden beloofde België, in het kader van de Europa2020-strategie, om 380.000 mensen uit armoede te halen tegen 2020. 10 jaar later is de armoede echter niet gedaald en leeft maar liefst 1 op 5 personen in België in armoede. Deze cijfers dateren bovendien van voor de coronacrisis. Deze crisis heeft een impact op onze hele samenleving, maar in het bijzonder op mensen in armoede. De verenigingen waar armen het woord nemen verwachten, samen met anderen op het terrein en wetenschappelijke experts en vanuit wetenschappelijke hoek zijn het er over eens. De armoede en sociale ongelijkheden in onze samenleving zullen zullen de komende maanden nog verder toenemen

Lees hier het volledige persbericht.

Lancering van de 17 oktober-campagnes: Armoedeorganisaties vragen aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek in België, versterkt door coronacrisis

15 September 2020

Vandaag lanceert het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) haar publicatie “Uit de schulden”. Tegelijkertijd, en samen met het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar maken”, lanceren we een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede. Concreet en gezamenlijk vragen wij dat de nieuwe federale regering en alle beleidsniveaus de nodige ambitieuze, preventieve en structurele maatregelen treffen om de groeiende armoedeproblematiek in ons land aan te pakken, en zo ook een oplossing te bieden aan de toenemende schuldenproblematiek.

Lees hier het volledige persbericht.

Deelname van BAPN aan ontmoeting tussen Europese parlementsleden en mensen in armoede

Tenslotte heeft BAPN ook deelgenomen aan de online ontmoeting die de interfractiewerkgroep ‘Armoede’ van het Europese Parlement samen met het Europese Netwerk armoedebestrijding (EAPN) tussen verschillende EU parlementsleden en mensen in armoede heeft georganiseerd in het kader van de wereldverzetdag tegen armoede.. Deze ontmoeting had als centraal thema: de strijd voor sociale en duurzame rechtvaardigheid. De coördinatrice van BAPN vertegenwoordigde samen met een ervaringsdeskundige de ervaringen en adviezen van mensen in armoede over duurzaamheid en armoede tijdens deze vergadering. Het verslag van deze vergadering is hier terug te vinden.