17 oktober

Wat is 17 oktober

Werelddag van Verzet tegen Armoede

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, moeten we nog meer dan anders onze ogen openen voor het onrecht dat armoede is. Armoedeorganisaties en verenigingen organiseren in heel België sensibiliseringsacties om de structurele verarming van individuen, gezinnen, gemeenschappelijke goederen, openbare diensten en verenigingen aan de kaak te stellen die leiden tot een toename van armoede en sociale uitsluiting.

Het was in Parijs in het jaar 1987 dat Joseph Wresinski, een priester van Pools-Spaanse afkomst, met zijn beweging "ATD Vierde Wereld" het initiatief nam tot de eerste Werelddag van Verzet tegen extreme armoede. Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot een officiële internationale dag. Vanaf dan komen overal ter wereld mensen van allerlei slag samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.


Activiteiten

In de aanloop van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, roepen de netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN op voor een alternatief voor het GPMI, op maat van mensen in armoede, en lanceren zij hun publicatie “GPMI: te veel uitsluiting, te weinig begeleiding”.

“De relatie tussen sociaal assistent en leefloongerechtigde, is geen relatie van begeleiding – het is een machtsrelatie. Ze stellen een GPMI op om het dossier in orde te maken, daarna hoor je er niets meer van, en als iets niet in orde is, sanctioneren ze. Dat is geen begeleiding. Dat is ook niet responsabiliserend, dat is infantiliserend.” (getuigenis van een persoon met een GPMI)

Controle kan uitdraaien op een sanctie: vermindering of zelfs tijdelijke schorsing van het leefloon. Die sanctie snijdt mensen af van hun allerlaatste bron van inkomsten. Bovendien is de dreiging van een sanctie reëel, want er schort heel wat aan het systeem. Mensen weten vaak niet dat ze een contract ondertekenen en wat de gevolgen potentieel zijn. Er worden onhaalbare voorwaarden opgelegd zonder dat daar ondersteuning bij geboden wordt, de voorwaarden houden te weinig rekening met de leefwereld en mogelijkheden van rechthebbenden. De dreiging van een sanctie, die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van mensen met een GPMI hangt, is een bron van stress. Het tast de relatie met de sociaal assistent aan en heeft een negatieve impact op het begeleidingstraject.

“Ik wist dat als ik niet zou slagen op school, ik mijn leefloon voor een tijdje kwijt kon zijn. Daarom wilde ik een spaarpotje aanleggen, maar ik had zo weinig dat dat enkel kon door mezelf uit te hongeren. En daardoor had ik niet genoeg energie om te studeren.” (getuigenis van een persoon met een GPMI)

Voor de netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN is het essentieel dat grondrechten van mensen in armoede gegarandeerd worden. Caroline Van der Hoeven, coördinator van BAPN: “Het recht op maatschappelijke integratie vormt de kern van het probleem, want zonder een minimaal inkomen (het leefloon, dus) is dat quasi onmogelijk te realiseren.” Sancties in het kader van begeleiding zouden niet mogen bestaan. De doelstellingen van het integratietraject moeten gebaseerd zijn op de verwachtingen en mogelijkheden van de rechthebbende. Trajecten naar werk moeten duurzaam werk voor ogen houden en mensen moeten sociale bescherming kunnen genieten. BAPN lanceert vandaag, als startschot voor onze campagne voor 17 oktober, de publicatie ‘Het GPMI: te veel uitsluiting, te weinig begeleiding’. Met deze publicatie geven we een stem aan mensen die als rechthebbende van het leefloon rechtstreeks te maken krijgen met het GPMI. Effectieve oplossingen worden best ontwikkeld samen met de gebruikers zelf. Zij vragen een afschaffing van het GPMI en als alternatief een begeleidingsinstrument gericht op rechtenrealisatie en –toekenning, met betere ondersteuning, op maat van de rechthebbende, vanuit wederzijds vertrouwen en zonder mogelijke sanctie van opschorting van het leefloon.

klik hier om het rapport te consulteren

Klik hier om de samenvatting van het rapport te consulteren

klik hier om het artikel in De Standaard te consulteren

Perscontact: Caroline Van der Hoeven - caroline.vanderhoeven@bapn.be - 0474 55 96 11

17 oktober in Vlaanderen en Brussel: Maak ruimte voor échte participatie

Een andere belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke integratie is dat mensen in armoede moeten kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Voor mensen in armoede zijn er helaas veel drempels. Daarom is ‘maatschappelijke participatie’ het centrale thema van Vlaanderen op 17 oktober dit jaar. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn, zich ontwikkelen, talenten ontplooien, zich ontspannen, kortom écht deel uit maken van de samenleving. Mensen in armoede willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun eigen tijd invullen zonder dat dat door anderen wordt opgelegd. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid, je eigen pad kunnen uitstippelen, is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie. Bovendien vragen mensen in armoede ook om te mogen meebeslissen over hoe hun wijk, hun stad, hun gemeente vorm krijgt. Ook dat is maatschappelijke participatie.

Er is echter nog een weg af te leggen. Mensen in armoede zijn vaak uitgesloten van de maatschappij en worden niet gehoord door anderen. Door de coronacrisis namen isolement en uitsluiting nog toe. Hun al beperkte netwerk viel weg en heel veel gebeurde digitaal. Ze hebben echter niet altijd (voldoende) toegang tot het internet of de nodige digitale kennis of toestellen. “Kwetsbare mensen vragen niet liever dan dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze zelf hun noden en behoeften kunnen aangeven. Maar ze willen ook samen sterke oplossingen kunnen bedenken. Alleen zo kunnen ze volwaardig deelnemen én deelhebben aan de samenleving”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede.

Teken samen met mensen in armoede de krijtlijnen uit. Maak ruimte voor échte participatie! Neem deel aan de acties en activiteiten van de 58 verenigingen van het Netwerk tegen Armoede op 17 oktober.

Meer info: www.17oktober.be - Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn: Netwerk tegen Armoede

Perscontact: Gert Van Tittelboom - gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be - 0478 395 704

17 oktober in Wallonië: schaf het statuut samenwonende af !

17 oktober 2021, Werelddag van Verzet tegen Armoede – Waarop zullen de acties in Wallonië gericht zijn? De AFSCHAFFING van het STATUUT SAMENWONENDE! De Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) is van mening dat dit statuut zo snel mogelijk op de schop moet. Het statuut samenwonende organiseert bijvoorbeeld fiscaal onrecht, terwijl op dit moment een echte, ambitieuze belastinghervorming in ons land nog steeds op zich laat wachten. Bovendien leidt dit statuut tot een grote sociale onrechtvaardigheid: het zorgt voor verarming, isoleert kwetsbare mensen en staat solidariteit tussen burgers in de weg, ondermijnt relaties tussen generaties, zet familiebanden en vriendschappen onder druk en heeft negatieve gevolgen op de mentale gezondheid van de betrokken. Daarnaast is de impact van het statuut samenwonende op de huisvesting in ons land groot: het vergroot het woningtekort, staat co-housing in de weg en veroorzaakt slechte huisvesting. Dit staat haaks op wat mensen in armoede nodig hebben en vragen en op wat het beleid zou moeten doen om de grote maatschappelijk problemen in onze samenleving aan te pakken.

Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede komen we samen om beleidsmakers onder druk te zetten.Er moet een halt komen aan de continue financiële bestraffing van kwetsbare mensen die samenwonen, terwijl de zeer rijken steeds ontzien worden. Afspraak op 17 oktober in Namen!

Het programma kan bekomen worden via: 081/312117 - bureau@rwlp.be

Consulteer het programma op : www.rwlp.be en Facebook "réseau wallon de lutte contre la pauvreté".

Perscontact : Julie Mawet : j.mawet@rwlp.be - 0476/96.95.26