Bericht

Controle IGO: Aankondiging van grote actie op 17 februari

De onrechtmatige controleprocedure op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): middenveldorganisaties en vakbonden kondigen hun actie aan die op 17 februari aan het kabinet van de Minister van Pensioenen zal plaatsvinden.

Vandaag, op 27 januari, hebben een hele reeks organisaties van over heel België de leden van de Kamer en de bevoegde Ministers aangeschreven om hun verontwaardiging uit te drukken over de nieuwe controleprocedure m.b.t. de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Naar aanleiding van de evaluatie die momenteel door de Federale Pensioendienst wordt uitgevoerd, willen wij onze bezorgdheid uiten over het feit dat de rechten van heel wat oudere personen, die zich in een zeer precaire situatie bevinden, geschonden dreigen te worden.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een aanvulling op het pensioen, die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien. De bedragen van de IGO zijn ontoereikend en volstaan niet om het inkomen van de begunstigden tot boven de Europese armoedegrens te tillen. Sinds enkele jaren wordt dit recht aan steeds meer voorwaarden onderworpen. De mogelijkheid om naar het buitenland te reizen en de toegestane duur van deze reizen werden geleidelijk aan steeds meer beperkt. Sinds 1 juli 2019 heeft een nieuw Koninklijk Besluit dit recht nog verder ingeperkt door de bewegingsvrijheid van de begunstigden, ook op Belgisch grondgebied, verder aan banden te leggenen de controlemiddelen te verhogen.

Voortaan moet elke verplaatsing naar het buitenland of elk verblijf in België van meer dan drie weken aan de Federale Pensioendienst worden gemeld, op straffe van een schorsing van de uitkering voor één maand. Een postbode zal ten minste eenmaal per jaar op een willekeurige datum bij de begunstigde aanbellen om de verblijfsvoorwaarden te controleren. In geval van afwezigheid zal de postbode binnen 21 dagen nog twee keer langskomen. Als de begunstigde de deur dan nog niet geopend heeft, dan zal de postbode een verblijfsbewijs achterlaten in de brievenbus die binnen een termijn van 5 werkdagen moet worden ingevuld. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de betaling van de IGO opgeschort.

Het IGO-systeem is problematisch omwille van de volgende redenen:

  • Ouderen die de laagste pensioenen ontvangen en afhankelijk zijn van een IGO om te kunnen overleven, zien dat niet enkel hun bewegingsvrijheid in het buitenland, maar nu ook in België, grotendeels ingeperkt en gecontroleerd wordt. Welke boodschap wordt door onze samenleving gegeven door de privacy en bewegingsvrijheid van ouderen die zich in de meest precaire situatie bevinden te beperken?
  • Het contract tussen Bpost-en de Federale Pensioendienst verbiedt dat de postbode een bericht achterlaat wanneer de begunstigde tijdens de eerste twee bezoeken afwezig is. Pas nadat de postbode het verblijfsbewijs bij het derde bezoek achterlaat, wordt de begunstigde op de hoogte gesteld van de controle en heeft hij/zij slechts 5 werkdagen de tijd om het document in te vullen, naar de gemeente te gaan om het te laten valideren en het terug te sturen naar de Federale Pensioendienst. Het directe gevolg? Veel oudere personen durven hun huis niet meer te verlaten uit angst om gesanctioneerd te worden en hun zeer beperkte middelen te verliezen die zij nodig hebben om te kunnen overleven.
  • De postbode vervult een belangrijke sociale rol die eenzaamheid tegengaat bij kwetsbare ouderen die sociaal geïsoleerd zijn en vaak op het platteland leven. Hoe kan de postbode zijn verbindende rol vervullen wanneer hij/zij belast wordt met sociale controle en in feite deel uitmaakt van een sanctionerend systeem?

Het gaat hier niet of minder dan om de jacht tegen de sociale fraude waarbij de slinger veel te ver is doorgeslagen. Er is een massale aanval ingezet op een groep van onze oudere bevolking die zich in een precaire situatie bevindt en die gediscrimineerd wordt ten opzichte van andere gepensioneerden. Onze ouderen verdienen beter, wat ook hun financiële middelen zijn!

Op 17 februari, "één van de 17" na 17 oktober (Wereldverzetdag tegen armoede), mobiliseren de verschillende middenveldorganisaties en vakbonden om te vragen dat er een einde komt aan de onrechtmatige controles van de IGO. We zullen hierbij een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister van Pensioenen ontmoeten en hem een petitie tegen de onrechtmatige controles bezorgen. Een reeks van getuigenissen zal naar voren gebracht worden. Afspraak om 10 uur aan het kabinet van de Minister aan de Karmelietenstraat 15 in 1000 Brussel.

Ondertekenaars:

ABVV-FGTB, ACOD post, ACV-Transcom Bpost (Brussel & Pajottenland), Aksent asbl, Association de défense des allocataires sociaux, Centre de santé mentale l'Adret, CGSP ALR, CGSP Poste, Christelijke Mutualiteit, Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, Commission Pension/Pensioencommissie de/van CGSP-ACOD ALR-LRB/Bru, Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, CSC Bxl, CSC Seniors, CSC Transcom, Decenniumdoelen, Diogene, Eneo, Espace seniors, Fédération des Associations Sociales et de Santé, Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Fédération des CPAS de Wallonie, Fédération des employeurs et des institutions ambulatoires pour toxicomanes, Federatie van medische huizen - Fédération des maisons médicales, Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten vzw - Fédération des Services Sociaux, Fédération wallonne des assistants sociaux de CPAS (FéWASC), Femmes Prévoyantes Socialistes, Brussel forum tegen ongelijkheid - Forum Bruxelles contre les inégalités, Gang des Vieux en Colère, LAMA asbl, LD³ vzw (Forum, Het Anker en Miro LDC), Liga Voor Mensenrechten vzw, Ligue des Droits Humains, Dokters van de Wereld België - Médecins du Monde Belgique, Modus vivendi, Mutualités chrétiennes, Netwerk Tegen Armoede, Prospective Jeunesse, OKRA, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - Réseau belge de lutte contre la pauvreté, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté - Waals armoedebestrijdingsnetwerk, Samenlevingsopbouw, Socialistische Mutualiteiten, Solidaris, Vie Féminine, Welzijnszorg vzw, Wijkhuis Chambéry, ..

De brief die naar de Kamerleden en de bevoegde Ministers is gestuurd

Artikels in de media:

Advies van de Gegevensbescherminsautoriteit dat de controles door de postbodes ongrondwettelijk verklaart