Bericht

EAPN visienota over minimum inkomen

In deze EAPN visinota over minimuminkomen worden de prioriteiten, voorstellen en eisen van EAPN met betrekking tot een toereikend inkomen gepresenteerd en geactualiseerd. In deze nota is er aandacht voor zowel het minimuminkomen (MI) als voor het minimumloon (MW) en deze tekst bouwt grotendeels voort op eerdere beleidswerk van EAPN en het EMIN-netwerk.

Net als voor BAPN staat ook voor EAPN de strijd voor toegankelijke en adequate minimuminkomens en lonen centraal. De COVID-pandemie - die naar verhouding de armste en meest kwetsbare huishoudens het hardst treft - heeft het belang van adequate inkomeninkomens en voor voldoende hoge lonen nog duidelijker en dringender gemaakt. Veel mensen worden geconfronteerd met hogere rekeningen en kosten en hebben dringend behoefte aan extra financiele steun. De pandemie heeft ook de aandacht gevestigd op het groot aandeel van mensen die werken onder een precair contract met onvoldoende bescherming, in Europa en de rest van de wereld. De behoefte aan kwaliteitsbanen en tewerkstelling met een eerlijke en adequate verloning om een menswaardig leven te maken, is alleen maar duidelijker en urgenter worden.

Lees hier de visienota van EAPN.

21.png