Bericht

Afbouw van het uitgebreid sociaal tarief zal armoede verdiepen

Op 6 februari besliste de federale regering om de uitbreiding van het sociaal tarief naar de verhoogde tegemoetkoming af te bouwen. Dit betekent dat zo’n 400.000 gezinnen met een inkomen onder of net aan de armoedegrens (of 800.000 mensen in totaal) straks nog verder de armoede worden ingeduwd. Voor de netwerken armoedebestrijding verenigd binnen BAPN is het onbegrijpelijk dat deze maatregel wordt afgebouwd zonder dat hiervoor een structureel beleid wordt tegenovergesteld.

Eén van de argumenten van de federale regering om de uitbreiding van het sociaal tarief terug te draaien is dat de prijzen voor energie aan het dalen zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit datenergiearmoede reeds een groot probleem in onze samenleving is van voor de coronacrisis. Toen hadden al één op vijf gezinnen grote moeilijkheden om hun energiefactuur te betalen. De opeenvolgende crisissen (corona, inflatie, energie, overstromingen in 2021, droogte in 2022,…) die een exponentiële stijging van levenskosten tot gevolg hadden, hebben deze problematiek nog verder verzwaard. Bovendien is de evolutie van energieprijzen nog steeds hoogst onzeker, terwijl andere prijzen voor basisgoederen, zoals voedsel, nog steeds in stijgende lijn zijn. Deze wegen zwaar door op het budget van mensen in armoede, inclusief de 400.000 gezinnen die binnenkort fors zullen moeten bijbetalen voor hun energiefactuur.

Onze organisaties betreuren ook dat door de afbouw van het uitgebreid sociaal tarief ongelijke situaties worden gecreëerd tussen gezinnen met een identiek inkomen. De uitbreiding van het sociaal tarief is net een goede maatregel omdat deze gericht mensen in armoede beschermt tegen de torenhoge energiekosten, op basis van hun inkomen (en niet enkel hun statuut). Vooral mensen met een laag inkomen die een precaire of tijdelijke job hebben, zullen het hardst getroffen worden door deze beslissing. Voor onze organisaties is het in de huidige context moeilijk te begrijpen dat de regering niet gericht inzet op het beschermen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, terwijl tegelijkertijd een algemene verlaging van de BTW, een dure maatregel die ook van toepassing is op degenen die het niet nodig hebben, wel wordt aangehouden.

Op korte termijn breng de afschaffing van deze maatregel misschien een beetje soelaas voor het overheidsbudget, op middellange en lange termijn zullen de maatschappelijke kosten enorm hoog zijn. Deze kwetsbare gezinnen zullen het nog moeilijker krijgen met het betalen van hun facturen, met meer schulden, stress en mentale problemen, uitstel van gezondheidszorg, uithuiszettingen en situaties van dak- en thuisloosheid, enz. tot gevolg.

De netwerken armoedebestrijding verenigt binnen BAPN roepen de federale regering daarom op om dringend deze beslissing te herzien en werk te maken van structurele maatregelen, zoals:

  • Het optrekken van de minimuminkomens en -uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens
  • Een pact wonen-energietussen de verschillende regeringen in ons land waarbij er massaal geïnvesteerd wordt in het isoleren van gebouwen, te beginnen bij woningen op de privé- en publieke markt voor personen met een laag inkomen en de lagere middenklasse
  • Het betrekken van mensen in armoede en de organisaties die hen vertegenwoordigen bij de hervorming van het sociaal tarief

In de pers: