Bericht

EAPN rapport ‘Putting Social Rights and Poverty Reduction at the heart of EU’s COVID-19 Response’

U kan hier het volledige rapport vinden maar we geven hieronder reeds de prioritaire aanbevelingen weer.

COVID19 Prioritaire aanbevelingen

 • Bij het nemen van maatregelen moet de sociale impact en de impact op armoede steeds in rekening worden gebracht.
 • De kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare gezondheids- en sociale zorgverlening moeten versterkt worden.
 • Prioriteit moet gegeven worden aan adequate minimuminkomens en deze moeten steeds voldoende hoog zijn om het menswaardig bestaan te garanderen.
 • Werkgelegenheid dient te worden beschermd, waarbij er voldoende aandacht moet zijn voor het bestrijden van precair en onzeker werk
 • De huidige gezondheidscrisis mag niet leiden tot een verdere verarming van de bevolking. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Algemene aanbevelingen na analyse van de landenverslagen

 • Er dient verzekerd te worden dat het macro-economisch beleid de sociale rechten ondersteunt en de armoede terugdringt.
 • Prioriteit moet gegeven worden aan armoedebestrijding, de implementatie van de EPSR, de SDG's, en de ontwikkeling van een Europese geïntegreerde strategie voor armoedebestrijding
 • Er dienen aanvullende strategieën voor specifieke risicogroepen ontwikkeld te worden.
 • Er moet dringend werk gemaakt worden van toereikende en adequate sociale minima.
 • Het recht op openbare en essentiële diensten zoals gezondheidszorg, huisvesting, sociale dienstverlening,… moet gegarandeerd worden.
 • Kwaliteitsvolle jobs moeten beter beschikbaar zijn, om alzo het probleem van de werkende armen aan te pakken.
 • Er moet geïnvesteerd worden in universeel, gratis, openbaar onderwijs en opleidingen alsook in het levenslang leren.
 • De participatie en betrokkenheid van mensen in armoede en het sociale middenveld in alle fasen van het beleidsproces moeten versterkt worden.