Bericht

Belangrijke sociale crisismaatregelen verlengd, maar noodzakelijke financiële ondersteuning aan een aantal zeer kwetsbare groepen ontbreekt

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) verwelkomt de beslissing van de federale regering om een reeks belangrijke sociale maatregelen te verlengen om huishoudens te beschermen tegen een zeer snelle verarming ten gevolge van de coronacrisis. We zijn echter bezorgd dat opnieuw een aantal zeer kwetsbare groepen in onze samenleving in de kou blijven staan en niet de noodzakelijke financiële ondersteuning ontvangen. We denken hierbij aan personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, langdurig werklozen, ouderen met een klein pensioen en jongeren met een inschakelings- of beschermingsuitkering. De regering heeft met de premie van €780 voor werknemers met een laag loon aangetoond dat het op een doelgerichte manier een financieel kwetsbare groep kan ondersteunen. BAPN roept de federale regering dan ook op om uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid niet uit te sluiten en hen eveneens de nodige financiële steun te geven.

Vorige week vrijdag 12 februari, heeft de federale regering het steunpakket uitgebreid om de economie door de crisis te loodsen. Er mag in dit steunpakket niet vergeten worden dat onze economie niet enkel bestaat uit bedrijven. Ook huishoudens maken hier integraal onderdeel van uit. Zo blijkt uit het net gepubliceerde jaarverslag van de Nationale Bank van België dat de economische recessie in de eerste plaats te wijten is aan de afname van de binnenlandse vraag (onder meer door de instorting van de particuliere consumptie).[1] Een directe financiële steun aan huishoudens, en specifiek aan de meest kwetsbare huishoudens, houdt dus een rechtstreekse injectie in de reële economie en de lokale consumptie in. Voor BAPN is dit bovendien een zaak van sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Uit economische noodzaak wordt toegelaten dat de financiële markten ontkoppeld worden van de reële economie en dat een aantal economische sectoren die financieel ondersteund worden, grote winsten kunnen blijven maken. BAPN vindt het onaanvaardbaar dat, ondanks de verschillende gefundeerde economische en humane argumenten, de federale regering geen directe financiële steun toekent aan een belangrijk aantal zeer kwetsbare huishoudens.

BAPN is tevreden dat een reeks maatregelen, waarvoor het zelf ook gepleit heeft, door het nieuw steunpakket tot eind juni verlengd worden. We denken hier bijvoorbeeld aan de opschorting van de degressiviteit van de werkloosheid en de neutralisering van de inschakelingsuitkeringen, de verlenging van de tijdelijke werkloosheid omwille van Covid, de verlenging van de opschorting van controles voor IGO-gerechtigden, de verlenging van de Covid-premie van €50 voor uitkeringsgerechtigden uit de sociale bijstand tot 12 maanden en een nieuwe premie tot € 780 voor werknemers met een laag inkomen.

We maken ons echter grote zorgen dat, ondanks het feit dat deze maatregel op tafel lag, er geen Covid-premie wordt toegekend aan personen in de volledige werkloosheid, met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, met een laag pensioen of met een inschakelings- of beschermingsuitkering.[2] Sinds het begin van de coronacrisis heeft BAPN ervoor gepleit dat ALLE financieel kwetsbare huishoudens ondersteund moeten worden. Voor uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid ontbreekt echter nog steeds een directe financiële steun. De ongelijke behandeling van deze personen en hun huishoudens blijft dus voortduren. Het is hoogdringend dat ook deze personen geholpen worden. Zij hebben het immers tijdens de crisis extra moeilijk om rond te komen omwille van de sterk verhoogde voedselprijzen en - uitgaven [3], het verlies aan inkomen uit de informele economie (om toch maar de eindjes aan elkaar te kunnen knopen) en de stijgende uitgaven omwille van de lockdown-maatregelen (voor verwarming, elektriciteit, water,...). De nieuwe uitzonderlijke ondersteuningspremie van €780 voor werknemers met een laag inkomen toont aan dat de federale regering de mogelijkheden heeft om doelgerichte maatregelen voor de meest kwetsbaren te nemen en hen de nodige financiële steun te geven. BAPN roept de federale regering op om dringend hetzelfde te doen voor uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid.

Wij vragen specifiek:

  • een snelle en retroactieve uitbreiding van de Covid-premie van 12 x €50 voor personen in de volledige werkloosheid, met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, jongeren met een inschakelings- of beschermingsuitkering en gepensioneerden met een klein pensioen die geen IGO-toelage ontvangen.

[1] https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_ti_volledig.pdf

[2] https://plus.lesoir.be/355187/article/2021-02-15/une-prime-exceptionnelle-de-50-euros-qui-derange

[3] Volgens het jaarrapport van de Nationale Bank verdubbelde de inflatie voor levensmiddelen in 2020 en waren er zelfs pieken van meer dan 7%. Tegelijkertijd nam het aandeel van uitgaven voor voeding net toe in de consumptiekorf: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_ti_volledig.pdf

In de pers: