Bericht

Overlegdag BAPN

21 september 2023 was een dag rijk aan uitwisselingen en leren: precies het soort dag waar we van houden bij BAPN! Een vijftigtal mensen met armoede-ervaring en leden van onze regionale netwerken uit heel België kwamen samen voor een overlegdag. Het was voor ons een extra gelegenheid om de meningen en de stem te horen van diegenen die dagelijks moeten omgaan met armoedekwesties.

De voormiddag was gewijd aan de voorbereiding van het komend Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, de ene gewijd aan de 5 Lissabonprincipes die het beleid ter bestrijding van dakloosheid op Europees niveau bepalen, de andere aan de Europese doelstellingen voor digitalisering tegen 2030. Beide workshops leverden stof tot nadenken op voor het opstellen van een Europees memorandum door BAPN.

Na de lunchpauze werden twee nieuwe groepen gevormd om de collectieve schuldenregeling en de nieuwe circulaire over het referentieadres te onderzoeken. De eerste workshop bood de gelegenheid om de verschillende acties te overlopen die door BAPN werden ondernomen na een eerder raadplegingsproces dat uitmondde in de publicatie van het dossier "Uit de schulden". De deelnemers konden ook hun ervaringen en observaties uit het veld delen, wat eens te meer de kloof tussen theorie en praktijk op dit gebied benadrukte. Tegelijkertijd ging een andere groep aan de slag om de complexiteit van een zo technisch onderwerp als het referentieadres te ontrafelen en om een beter inzicht te krijgen in de nieuwe omzendbrief van 7 juli 2023. Het doel was om iedereen te laten nadenken over de kansen en risico's van de nieuwe bepalingen.

Alle debatten van deze dag kaderden in het voortdurende streven van BAPN om haar standpunten in de eerste plaats te baseren op de ervaringen van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Deze aanpak bestaat erin naar mensen te luisteren en hun meningen te verzamelen, maar ook informatie te verstrekken en ideeën uit te wisselen om het beleidswerk van de deelnemers te voeden. Dank aan alle aanwezigen voor hun inzet tijdens de debatten!