Bericht

Verlenging van de termijn voor het indienen van de personenbelasting

Binnenkort moet iedereen zijn belastingsaangifte hebben ingediend. Wegens de Corona maatregelen werden dit jaar geen invulsessies georganiseerd. Vooral kwetsbare huishoudens dreigen hierdoor fiscale voordelen te missen. Wegens de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, vrezen we dat kwetsbare huishoudens ook zullen opgeven en hun belastingen niet of te laat zullen indienen, waardoor ze een boete riskeren. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft BAPN de bevoegde ministers aangeschreven en hen gevraagd vooralsnog de invulsessies te organiseren en de termijn voor het indienen van de personenbelasting te verlengen.

Hieronder vindt u onze brief:

Mevrouw Sophie Wilmès, Eerste minister,

Meneer Alexander De Croo, minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking,

Mevrouw Nathalie Muylle, minister belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap,

Monsieur Denis Ducarme, minister van Maatschappelijke Integratie,

Mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken

Brussel, 23 juni 2020

Betreffende: Verlenging van de termijn voor het indienen van de personenbelasting

Geachte minister,

Over een week is het zo ver. Iedereen die zijn belastingen schriftelijk wenst in te dienen moet uiterlijk op 30 juni zijn documenten hebben ingediend. Via taks-on-web kan het nog tot 16 juli.

Voor veel mensen betekent de belastingaangifte een jaarlijkse kopzorg. De personenbelasting in België is zeer complex en het invulformulier weinig overzichtelijk. Wetende dat ook heel wat mensen in ons land problemen hebben met lezen en schrijven [1] en dat de digitale kloof in België 8,6 % treft van de mensen tussen 16 en 74 jaar[2] , is het niet verwonderlijk dat jaarlijks heel wat mensen hulp zoeken voor het invullen van hun belastingbrief.

Wegens de Coronacrisis zijn de belastingskantoren en de lokaal georganiseerde invulsessies dit jaar fysiek niet meer bereikbaar. Wel kunnen mensen telefonisch hun vragen stellen. Volgens onze informatie moeten mensen echter verschillende keren proberen voor ze een medewerker aan de lijn krijgen. Als het dan toch lukt duurt het soms drie weken voor ze een telefonische afspraak krijgen. Voor precaire groepen is het ook alles behalve een makkelijke opdracht om telefonisch fiscaal advies te vragen. Veel mensen hebben daarom hulp gezocht bij de sociale eerstelijnsdiensten. Onze partners op het terrein vertellen dat ze overspoeld worden met dergelijke aanvragen. Ondanks hun bereidwilligheid hebben deze organisaties niet noodzakelijkerwijs de fiscale expertise in huis om mensen optimaal verder te helpen. Vaak hebben ze ook niet het personeel om al deze hulpvragen te beantwoorden, vooral nu ze ook met zoveel andere problemen geconfronteerd worden.

Steeds meer huishoudens krijgen ook een vereenvoudigde aangifte, die ze ‘slechts’ op fouten moet worden gecontroleerd. Een steekproef van het ACV toonde recent aan dat maar liefst 45 procent van de vooraf ingevulde gegevens fout zijn [3]. Het is daarom uiterst belangrijk dat ook deze huishoudens voldoende hulp krijgen om deze vereenvoudigde aangifte te laten nakijken.

Door een gebrek aan ondersteuning dreigen heel wat huishoudens niet enkel fiscale voordelen te missen, maar ze riskeren ook een boete wanneer ze te laat hun belastingen indienen. Wegens de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, vrezen we dat heel wat kwetsbare huishoudens zullen opgeven en hun belastingen niet of te laat zullen indienen. Daarom dringen we erop aan dat:

• De jaarlijks invulsessies toch nog worden georganiseerd, zodat iedereen toegang krijgt tot het beste advies. We zijn ervan overtuigd dat dit, met de nodige aandacht voor de algemeen geldende gezondheidsmaatregelen op een veilige manier georganiseerd kan worden.

• Er een verlening komt van de indientermijn. We waren tevreden dat voor het betalen van de personenbelasting een extra termijn van twee maanden werd toegekend maar vragen ook een extra termijn voor het invullen van de personenbelasting. Deze termijn zou ten minste twee maanden na de opstart van de invulsessies moeten worden vastgelegd zodat mensen voldoende tijd krijgen om de nodige stappen te ondernemen.

Guy Tordeur, voorzitter van BAPN - Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding

Anne Defossez, directrice van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

[1] In 2013 werd het internationaal vergelijkend onderzoek van PIAAC gepubliceerd. PIAAC onderzocht ook de geletterdheid in Vlaanderen en kwam tot de conclusie dat 15% van de volwassenen (16-65 jaar) moeilijkheden met lezen en schrijven.
[2]Cijfers uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2019

[3]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/28/acv-_vooraf-ingevulde-belastingaangiftes-krioelen-van-de-fouten/