Bericht

Opluchting: De IGO-controles worden opgeschort !

Gisteren heeft BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding), samen met de Vlaamse en Waalse armoedenetwerken en verschillende organisaties uit de gezondheidssector , de regering Wilmès gevraagd om de IGO-controles stop te zetten. Die controles leiden er immers toe dat oudere mensen die in armoede leven onnodig worden blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het Coronavirus. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een aanvulling op het pensioen die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien.

Minister Bacquelaine heeft zojuist gevolg gegeven aan ons verzoek: de IGO-controles worden opgeschort zolang de maatregelen van social distancing van kracht zijn! Dit is een grote opluchting voor de gerechtigden voor wie de huidige controleprocedure reeds een grote bron van stress waren. Door de nieuwe controleprocedure, die sinds 1 juli van kracht is, worden IGO-gerechtigden zwaar beperkt in hun privacy en bewegingsvrijheid.

De controles worden sindsdien uitgevoerd door de postbode die thuis langskomt om te controleren of de gerechtigde zich wel degelijk in België bevindt. Pas na het derde bezoek van de postbode (wanneer de gerechtigde bij de vorige bezoeken niet thuis was of niet heeft kunnen opendoen), wordt een verblijfsbewijs achtergelaten in de brievenbus. De oudere persoon weet pas vanaf dat moment dat hij / zij gecontroleerd wordt en heeft dan slechts vijf dagen de tijd om naar het gemeentehuis te gaan om dit bewijs te valideren en op te sturen naar de Federale Pensioendienst. Als de persoon een paar dagen te laat is of niet kan bewijzen dat hij /zij in België was, dan wordt zijn uitkering opgeschort. De onnodige passages van de postbodes en de vraag om zich naar het gemeentehuis te verplaatsen vormden een risico op besmetting van het coronavirus voor zowel de postbodes als de kwetsbare groep van ouderen.

Het opschorten van de controleprocedure is een eerste belangrijke stap om de IGO-gerechtigden te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van het coronavirus. De organisaties van het middenveld en de gezondheidssector vragen dat deze maatregel zo snel mogelijk ingaat en dat de gerechtigden zo snel mogelijk geïnformeerd en gerustgesteld worden.

Daarnaast zullen de middenveldorganisaties en hun partners blijven pleiten voor een herziening van het IGO-systeem. Er moet dringend werk gemaakt worden van een systeem dat het recht op menswaardigheid, het privéleven, de bewegingsvrijheid en het recht op verdediging van alle IGO-gerechtigden respecteert.