Bericht

Verjaardagscongres van BAPN in de Kamer

Ter gelegenheid van onze 30ste verjaardag presenteert het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) haar verjaardagscongres op 21 april in de Kamer. We blikken terug op 30 jaar armoedebeleid en participatie van mensen in armoede op het federaal niveau. We kijken vooruit en presenteren onze kijk op de toekomst aan de hand van een ‘Manifest met 7 strijdpunten tegen armoede, opgebouwd vanuit mensen met armoede-ervaring. Dit Manifest wordt de bundeling van onze aanbevelingen voor de volgende federale en Europese verkiezingen.

Kritische panels van mensen met armoede-ervaring, medestanders en vertegenwoordigers van onze regionale netwerken uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië vertellen over hun strijd en aanbevelingen voor gelijke rechten. Ook politieke partijen vertolken hun visie, oplossingen en engagementen rond de hangijzers uit ons manifest.

Klik hier voor het programma.

Manifest met 7 strijdpunten tegen armoede

Lees hier ons volledig manifest.

Ons manifest is opgebouwd rond de volgende 7 speerpunten:

1. Waardig inkomen: de basis voor een waardig bestaan

Toereikende,toegankelijke inkomens en de afschaffing van het statuut samenwonende moeten de financiële kwetsbaarheid van een groeiende groep mensen én het risico op nog meer armoede wegnemen.

2. Hernieuwbare energie in een gezond woon- en leefklimaat voor iedereen

De klimaat- én de woon- én de energiecrisis nopen tot een gecoördineerde aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen, met sociale maatregelen die kwetsbare mensen niet verder afrekent maar beschermt en meeneemt in transities.

3. Toegankelijke dienstverlening, non take up en digitalisering

Een sterk sociaal vangnet zonder gaten moet de onderbescherming tegengaan door drempels en voorwaarden af te bouwen in de toegang tot sociale rechten en diensten, door onder andere een hervorming van het Geïndividualiseerd Contract voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) . Fysieke hulp- en dienstverlening is primordiaal en de participatie aan de digitale wereld dient verzekerd te zijn voor iedereen.

4. Toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

De hervorming van de Procedure Dringende Medische Hulp moet de vele hindernissen wegnemen die aan MZWV de toegang verhinderen tot basisgezondheidszorg.

5. Participatie is deelnemen en deelhebben

Omdat participatie tot structurele oplossingen leidt, zijn investeringen nodig in de ondersteuning van dialoogprocessen met mensen in armoede, solide partnerschappen tussen beleid en armoedeverenigingen. Een wettelijke verankering van participatie -in een sterke federale armoedewet- is noodzakelijk om de vrijblijvendheid van vandaag weg te nemen.

6. Menswaardig uit de schulden.

Een doortastende, maar menswaardige strijd tegen overmatige schuldenlast moet een halt toe roepen aan de schuldenindustrie en de schuldhulpverlening versterken, met o.a. een hervorming van de Collectieve Schulden Regeling.

7. Komaf met dak- en thuisloosheid

Een efficiënte strijd tegen dak- en thuisloosheid werkt preventief aan het versterken van de inkomens- en woonsituaties. De installatiepremie en het referentie-adres moeten hervormd worden tot krachtige instrumenten. Coördinatie, regie en samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en instanties is de voorwaarde tot een sluitende aanpak.

foto-affiche-BAPN-NL.png