Beleidswerk / Europees

Europees Semester

Het Europees semester is een jaarlijks terugkerende cyclus waarbij zowel de lidstaten als de commissie verschillende evaluatiedocumenten produceren. 

Deze vormen een soort van monitoringsinstrument om na te gaan of het gevoerde beleid van de individuele lidstaten strookt met de Europese vooropgestelde doelstellingen. Naast een voornamelijk economische inslag, bevat het semester ook sociale componenten.

BAPN volg het Europese Semester van nabij op via haar participatie aan de ‘EU Inclusion Strategies Group’ (EUISG), dat het hart vormt van het beleidswerk binnen EAPN. Aan de nationale leden wordt gevraagd om het Jaarrapport, de Landenspecifieke aanbevelingen en het Nationaal Hervormingsprogramma te analyseren alsook hierover te rapporteren. EAPN bundelt al deze verslagen in haar jaarlijkse rapporten rond het Europees Semester.

No time for complacency     

Is the 2019 EU semester more social?  

A step forward for social rights?Europese ontmoeting van mensen in armoede

Jaarlijks organiseert het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) samen met de Europese Commissie de Ontmoeting van Mensen in Armoede.  Ervaringsdeskundigen, komende uit gans Europa, buigen zich over één centraal armoedethema.

Mensen in armoede delen ervaringen over de landsgrenzen heen, detecteren diverse knelpunten en komen tot gemeenschappelijke aanbevelingen. Tijdens deze ontmoetingsdagen zijn ook verschillende beleidsverantwoordelijken van de Europese instellingen aanwezig waardoor een directe dialoog wordt verzekerd. BAPN stelt elk jaar een Belgische delegatie van ervaringsdeskundigen samen, bereidt hen voor en begeleidt hen tijdens deze Europese ontmoeting.  Dit jaar zal de Ontmoeting doorgaan op 19 en 20 november. Het thema is nog nader te bepalen.


FEAD

In 2014 stemde het Europees parlement tot de oprichting van het ‘Fund for European Aid to the Most Deprived’ (FEAD). Dit fonds ondersteunt nationale lidstaten bij het voorzien van materiele hulp en voedselhulp aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.

In België is de POD maatschappelijke integratie verantwoordelijk voor de organisatie van de voedselbedeling en het beheer van de fondsen.

Vanaf het begin was BAPN betrokken bij het overleg rond FEAD. Voedselhulp is voor ons een noodzakelijk kwaad. Het is een teken aan de wand dat mensen hun fundamentele rechten niet kunnen laten gelden. We moeten ten aller tijden vermijden dat liefdadigheid in onze samenleving opnieuw de plaats inneemt van fundamentele rechten. Totdat beleidsmakers een structureel antwoord bieden op de armoedeproblematiek willen we graag mee nadenken over hoe de voedselhulp zo kwalitatief mogelijk georganiseerd kan worden. Hiervoor nemen we deel aan overleg en studiedagen betreffende de FEAD.