Bericht

Manifesto 2023

BAPN presenteert haar aanbevelingen voor betere armoedebestrijding naar aanleiding van de federale verkiezingen 2024.

Met 7 strijdpunten wil het BAPN de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheden bovenaan op de politieke agenda brengen van de federale verkiezingen in 2024. Onze analyses en aanbevelingen vertrekken vanuit een rechtenbenadering en zijn opgesteld samen met mensen in armoede. Zij hebben tot doel te komen tot structurele oplossingen die werkelijk een verschil maken op het terrein.

Dit is onze uitnodiging aan de politieke partijen die deelnemen aan de federale verkiezingen in 2024 om zich te engageren voor een krachtdadig armoedebestrijdingsbeleid en hiertoe met mensen in armoede in dialoog te gaan.

Klik hier om het manifesto te lezen.

Het manifesto in een notendop

7 strijdpunten die écht het verschil maken

1. Waardig inkomen: de basis voor een waardig bestaan

Toereikende,toegankelijke inkomens en de afschaffing van het statuut samenwonende moeten de financiële kwetsbaarheid van een groeiende groep mensen én het risico op nog meer armoede wegnemen.

2. Hernieuwbare energie in een gezond woon- en leefklimaat voor iedereen

De klimaat- én de woon- én de energiecrisis nopen tot een gecoördineerde aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen, met sociale maatregelen die kwetsbare mensen niet verder afrekent maar beschermt en meeneemt in transities.

3. Toegankelijke dienstverlening, non take up en digitalisering

Een sterk sociaal vangnet zonder gaten moet de onderbescherming tegengaan door drempels en voorwaarden af te bouwen in de toegang tot sociale rechten en diensten, door onder andere een hervorming van het Geïndividualiseerd Contract voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) . Fysieke hulp- en dienstverlening is primordiaal en de participatie aan de digitale wereld dient verzekerd te zijn voor iedereen.

4. Toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

De hervorming van de Procedure Dringende Medische Hulp moet de vele hindernissen wegnemen die aan MZWV de toegang verhinderen tot basisgezondheidszorg.

5. Participatie is deelnemen en deelhebben

Omdat participatie tot structurele oplossingen leidt, zijn investeringen nodig in de ondersteuning van dialoogprocessen met mensen in armoede, solide partnerschappen tussen beleid en armoedeverenigingen. Een wettelijke verankering van participatie -in een sterke federale armoedewet- is noodzakelijk om de vrijblijvendheid van vandaag weg te nemen.

6. Menswaardig uit de schulden

Een doortastende, maar menswaardige strijd tegen overmatige schuldenlast moet een halt toe roepen aan de schuldenindustrie en de schuldhulpverlening versterken, met o.a. een hervorming van de Collectieve Schulden Regeling.

7. Komaf met dak- en thuisloosheid

Een efficiënte strijd tegen dak- en thuisloosheid werkt preventief aan het versterken van de inkomens- en woonsituaties. De installatiepremie en het referentie-adres moeten hervormd worden tot krachtige instrumenten. Coördinatie, regie en samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en instanties is de voorwaarde tot een sluitende aanpak.

Klik hier om het manifesto uitgebreid te lezen.