In de kijker

Alle nieuwsberichten


Door een gebrek aan sociale maatregelen dreigen mensen in armoede, die ziek zijn of een handicap hebben de prijs te betalen voor de COVID 19-crisis. Wij zijn teleurgesteld dat de Europese Commissie deze crisis als louter economisch lijkt te beschouwen in haar jaarlijkse aanbevelingen aan ons land. België wordt nergens gevaagd of geadviseerd om maatregelen te nemen om de armoede en sociale ongelijkheden aan te pakken. Lees in dit artikel onze analyse en alternatieve aanbevelingen die we samen met de NHRPH hebben opgesteld.

Lees Meer

Binnenkort moet iedereen zijn belastingsaangifte hebben ingediend. Wegens de Corona maatregelen werden dit jaar geen invulsessies georganiseerd. Vooral kwetsbare huishoudens dreigen hierdoor fiscale voordelen te missen. Wegens de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, vrezen we dat kwetsbare huishoudens ook zullen opgeven en hun belastingen niet of te laat zullen indienen, waardoor ze een boete riskeren. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft BAPN de bevoegde ministers aangeschreven en hen gevraagd vooralsnog de invulsessies te organiseren en de termijn voor het indienen van de personenbelasting te verlengen.

Lees Meer

In deze EAPN visienota over minimuminkomen worden de prioriteiten, voorstellen en eisen van EAPN met betrekking tot een toereikend inkomen gepresenteerd en geactualiseerd. In deze nota is er aandacht voor zowel het minimuminkomen (MI) als voor het minimumloon (MW) en deze tekst bouwt grotendeels voort op eerdere beleidswerk van EAPN en het EMIN-netwerk.

Lees Meer

O.a. op vraag van BAPN, werd op 8 april de interfederale task force “Kwetsbare Groepen” opgericht onder het leiderschap van de Minister belast met armoedebestrijding en de Minister voor Maatschappelijke Integratie. BAPN maakt deel uit van de consultatieve groep van deze Task Force die tot doel heeft om de Ministers te informeren over de noden van mensen in armoede en kwetsbare groepen. Door een nauwe samenwerking met de regionale netwerken die in direct contact staan met de verenigingen en de mensen zelf, heeft BAPN snel informatie van het terrein kunnen doorgeven aan het politieke niveau. In totaal heeft BAPN meer dan 30 fiches ingediend betreffende de onderwerpen die besproken werden tijdens de vergaderingen van de consultatieve groep

Lees Meer

Bijna 300 actoren uit de sociale en socio-culturele sector en academici, langs beide kanten van de taalgrens, roepen gezamenlijk de federale en regionale regeringen, net als de Nationale Veiligheidsraad, op om dringend werk maken van een volwaardige sociale exit-strategie uit de lockdown- en crisissituatie, die verder reikt dan symbolische maatregelen.

Lees Meer

Binnen de Kamercommissie “energie, leefomgeving en klimaat” werd de discussie gestart rond het sociaal tarief voor energie. Een uitbreiding van de categorieën rechthebbende ligt op tafel. BAPN werd gevraagd een schriftelijke bijdrage te leveren aan deze discussie. BAPN is al langer vragende partij voor een dergelijke uitbreiding

Lees Meer

Gisteren werd in het federaal parlement een wetsvoorstel aangenomen dat een betalingsuitstel voor het consumentenkrediet mogelijk maakt. BAPN heeft samen met andere middenveld organisaties lang geijverd voor dit uitstel. Dat deze wet er nu komt is voor heel wat mensen een goede zaak. Toch vrezen we dat net de meest kwetsbare consumenten geen toegang zullen krijgen tot dit betalingsuitstel. Daarom schreef BAPN een persbericht.

Lees Meer

In deze publicatie bundelt EAPN, naar jaarlijkse gewoonte, de analyses van de landenrapporten opgesteld door de leden van het Europees netwerk, waaronder ook BAPN. In deze analyses, monitoren de leden of er in hun land vooruitgang werd geboekt met betrekking tot de sociale rechten en het bestrijden van armoede. Hiervoor maken ze gebruik van de Europa 2020 armoededoelstelling, de Europese Pijler voor Sociale Rechten, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, alsook de Landspecifieke Aanbevelingen van 2019. Gezien de huidige gezondheidscrisis vragen de meeste leden aan de Commissie dat bij de opmaak van de landspecifieke aanbevelingenv voor 2020 de nood aan directe financiële steun voor de gezinnen voorop wordt gesteld. Dit is de enige manier om de sociale rechten van velen te blijven waarborgen en hun menswaardige bestaan te kunnen garanderen.

Lees Meer

België heeft zijn Nationaal Hervormingsprogramma 2020 (NHP) ingediend bij de Europese Commissie. Naast het advies van de NHRPH werd voor de eerste maal ook de opinie van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting gepubliceerd in het NRP, een belangrijke stap vooruit om de stem van mensen in armoede, het middenveld en andere sociale actoren te laten horen. De NHRPH en BAPN roepen alle Belgische autoriteiten en de Europese Commissie op om de eisen van gehandicapte, zieke en arme personen te integreren in hun beleid.

Lees Meer