In de kijker

Alle nieuwsberichten

Voor ons allen was 2020 een moeilijk jaar, maar voor mensen in armoede waren de uitdagingen enorm. Met enorm veel respect en bewondering zagen we hoe zij bleven doorgaan. Ze bleven doorgaan niet enkel om hun eigen leven zo goed mogelijk op de rails te houden, maar ook om samen met vele anderen te strijden voor een betere morgen.

Lees Meer

Op 10 december raakte bekend dat er een akkoord is binnen de Kern om een aantal nieuwe steunmaatregelen aan mensen in armoede en kwetsbare groepen toe te kennen. Deze hebben tot doel de sociale gevolgen van de coronacrisis te verminderen. Vandaag zal de Ministerraad zich buigen over deze maatregelen. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) verwelkomt de broodnodige extra steun die er voor mensen in armoede komt, maar maakt zich grote zorgen omdat deze onvoldoende zal om een grote sociale crisis af te wenden.

Lees Meer

De federale regering maakt 176 miljoen euro vrij om meer mensen met een laag inkomen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit te geven. In totaal krijgen tot 1 miljoen Belgische gezinnen een lagere energiefactuur. De Belgische armoedeorganisaties juichen dit initiatief van de federale regering toe. Het komt tegemoet aan een al langer bestaande vraag naar uitbreiding van het sociaal tarief naar alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het kan ademruimte geven voor heel wat mensen en gezinnen waar het water momenteel aan de lippen staat.

Lees Meer

In 2017 werd in Göteborg de Europese Pijler van Sociale Rechten goedgekeurd. Met deze 20 principes wilde de Unie een socialere koers gaan varen door meer rechten te geven aan haar onderdanen. Ondanks dat alle EU-instellingen en elke EU-lidstaat deze belangrijke pijler onderschreven hebben, is er tot nu toe nog geen concreet plan uitgewerkt dat bepaalt hoe de Unie ervoor kan zorgen dat deze beginselen en rechten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De nieuwe Commissie beloofde echter om tegen het voorjaar 2021 zo'n actieplan uit te werken en is daarom nu volop advies aan het inwinnen bij burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties.

Lees Meer

Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Toch moeten we na 31 jaar nog steeds vaststellen dat de kinderarmoedecijfers in België onaanvaardbaar hoog zijn. Maar liefst 1 op 5 kinderen en jongeren in België groeit op in armoede. Volgens berekeningen van UNICEF België zal dit cijfer nog verder toenemen tot 1 op 4 omwille van de coronacrisis. Om dit onrecht aan te kaarten en onder de aandacht te brengen, organiseerden UNICEF België en de netwerken armoedebestrijding, verenigd in BAPN, een ontmoeting via videoconferentie tussen Koningin Mathilde en kwetsbare jongeren en families.

Lees Meer


Wegens de coronacrisis werden de invulsessies om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingen dit jaar niet georganiseerd. Eind juni schreven we reeds een brief aan de bevoegde minister. We waarschuwden dat door de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, kwetsbare huishoudens de moed wel eens zouden kunnen opgeven en hun belastingen niet of te laat zouden indienen. Vanop het terrein horen we effectief dat heel wat mensen een laatste herinnering hebben ontvangen. Als ze aangifte niet snel in orde brengen, riskeren ze een boete van maar liefst 1.250 euro. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stuurde BAPN een brief naar de nieuwe minister. We vroegen hem om mensen meer tijd te geven voor hun aangifte, maar ook om hen bij het invullen van dit toch moeilijke document te ondersteunen. We riepen ook op om (voorlopig) geen boetes uit te schrijven.

Lees Meer

Deze zomer besliste het federaal parlement om de inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand te verhogen. Concreet betekent dit dat vanaf september meer mensen recht zullen hebben op een pro-deoadvocaat. Het platform 'Recht voor Iedereen', waar ook BAPN lid van is, juicht in haar persbericht deze belangrijke maatregel toe. Toch zijn er nog andere maatregelen nodig om de toegankelijkheid tot Justitie voor iedereen te garanderen.

Lees Meer

Naar aanleiding van 17 oktober - Werelddag van verzet tegen armoede - roepen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar Maken” de nieuwe federale regering op om de armoede in ons land structureel te bestrijden. Vijf prioriteiten werden geïdentificeerd waar dringend werk van moet worden gemaakt.

Lees Meer

Op 15 oktober 2020 organiseerde de interfractiewerkgroep ‘Armoede’ van het Europese Parlement samen met het Europese Netwerk armoedebestrijding (EAPN) een online ontmoeting tussen verschillende EU parlementsleden en mensen in armoede. Deze ontmoeting stond in het teken van 17 oktober – De Werelddag verzet tegen armoede- en had als centraal thema: de strijd voor sociale en duurzame rechtvaardigheid.

Lees Meer