In de kijker

Alle nieuwsberichten

Op 29 januari organiseerde de European Anti-Poverty Network (EAPN) samen met de intergroep “armoede” van het Europees Parlement een online conferentie. Deze conferentie had tot doel om de poverty watch-rapporten van EAPN en haar leden voor te stellen aan Europese beleidsmakers en het grote publiek. Ook BAPN nam deel, samen met een persoon met armoede-ervaring. Tijdens onze gezamenlijke presentatie hebben we vooral de grote moeilijkheden geschetst die mensen in armoede ondervinden door de gezondheidscrisis. We ijverden voor een bindende richtlijn om iedereen een waardig inkomen te garanderen en klaagden het gebrek aan transparantie en betrokkenheid van het middenveld aan bij het opstellen van de relanceplannen.

Lees Meer

Eén van de grote problemen waarmee mensen in armoede te maken hebben, is wat we technisch benoemen als de non-take up van sociale rechten. BAPN is hierover erg bekommerd. Daarom proberen we samen met de regionale netwerken en mensen in armoede zelf de problemen samen te leggen en te zoeken naar oplossingen. Dit hebben we onder meer gedaan in het BELMOD-project. Dit is een gezamenlijk project van de POD Maatschappelijke Integratie en FOD Sociale Zekerheid waarin onderzocht wordt hoe de procedures op dit vlak verbeterd kunnen worden. BAPN vertegenwoordigt in dit project de stem van mensen in armoede en heeft een analyse en aanbevelingen opgesteld met als doel de beleidskeuzes in dit project te informeren.

Lees Meer

Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, vragen de netwerken armoedebestrijding dat kwetsbare groepen en mensen in armoede prioriteit krijgen. Ze lopen immers meer gezondheidsrisico’s door het coronavirus en ziekte heeft vaak een enorme financiële impact op hun reeds instabiele situatie. Daarnaast vragen we om de meest kwetsbaren in onze samenleving, zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen vooral niet te vergeten. Het bereiken en voldoende informeren van al deze groepen zal ook een specifieke aanpak vergen. Onze aanbevelingen hierover bezorgden we aan de beleidsverantwoordelijken tijdens de federale taskforce “Kwetsbare groepen” van 27 januari 2021.

Lees Meer

Midden januari was er nog steeds geen beslissing genomen of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de bevriezing van de looptijd van de inschakelingsuitkeringen ook in 2021 zouden verlengd worden. Wetende dat de coronacrisis nog volop woedt en de huidige uitkeringen voor de meeste mensen reeds meer dan onvoldoende zijn om het hoofd boven water te houden, vond BAPN dit onaanvaardbaar. We schreven daarom een brief naar de bevoegde ministers waarin we met aandrang vroegen om deze maatregelen tot minstens 31 maart te verlengen. Gelukkig kregen we snel een positief antwoord en krijgen sommige kwetsbare huishoudens weer even wat ademruimte. Maar in tegenstelling tot andere beschermingsmaatregelen tegen de Covid-crisis, werden deze maatregelen slechts verlengd tot eind februari. Wij roepen daarom de federale regering op om vooralsnog werk te maken van een verlenging tot en met eind maart.

Lees Meer

Voor ons allen was 2020 een moeilijk jaar, maar voor mensen in armoede waren de uitdagingen enorm. Met enorm veel respect en bewondering zagen we hoe zij bleven doorgaan. Ze bleven doorgaan niet enkel om hun eigen leven zo goed mogelijk op de rails te houden, maar ook om samen met vele anderen te strijden voor een betere morgen.

Lees Meer

Op 10 december raakte bekend dat er een akkoord is binnen de Kern om een aantal nieuwe steunmaatregelen aan mensen in armoede en kwetsbare groepen toe te kennen. Deze hebben tot doel de sociale gevolgen van de coronacrisis te verminderen. Vandaag zal de Ministerraad zich buigen over deze maatregelen. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) verwelkomt de broodnodige extra steun die er voor mensen in armoede komt, maar maakt zich grote zorgen omdat deze onvoldoende zal om een grote sociale crisis af te wenden.

Lees Meer

De federale regering maakt 176 miljoen euro vrij om meer mensen met een laag inkomen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit te geven. In totaal krijgen tot 1 miljoen Belgische gezinnen een lagere energiefactuur. De Belgische armoedeorganisaties juichen dit initiatief van de federale regering toe. Het komt tegemoet aan een al langer bestaande vraag naar uitbreiding van het sociaal tarief naar alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het kan ademruimte geven voor heel wat mensen en gezinnen waar het water momenteel aan de lippen staat.

Lees Meer

In 2017 werd in Göteborg de Europese Pijler van Sociale Rechten goedgekeurd. Met deze 20 principes wilde de Unie een socialere koers gaan varen door meer rechten te geven aan haar onderdanen. Ondanks dat alle EU-instellingen en elke EU-lidstaat deze belangrijke pijler onderschreven hebben, is er tot nu toe nog geen concreet plan uitgewerkt dat bepaalt hoe de Unie ervoor kan zorgen dat deze beginselen en rechten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De nieuwe Commissie beloofde echter om tegen het voorjaar 2021 zo'n actieplan uit te werken en is daarom nu volop advies aan het inwinnen bij burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties.

Lees Meer

Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Toch moeten we na 31 jaar nog steeds vaststellen dat de kinderarmoedecijfers in België onaanvaardbaar hoog zijn. Maar liefst 1 op 5 kinderen en jongeren in België groeit op in armoede. Volgens berekeningen van UNICEF België zal dit cijfer nog verder toenemen tot 1 op 4 omwille van de coronacrisis. Om dit onrecht aan te kaarten en onder de aandacht te brengen, organiseerden UNICEF België en de netwerken armoedebestrijding, verenigd in BAPN, een ontmoeting via videoconferentie tussen Koningin Mathilde en kwetsbare jongeren en families.

Lees Meer