In de kijker

Alle nieuwsberichten

Dit jaar bestaat BAPN 30 jaar. Wij willen dit moment aangrijpen om samen met een aantal sleutelfiguren voor het federale en Europese armoedebeleid terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. We willen met hen samen bekijken in welke context BAPN werd opgericht en welke stappen er de laatste 30 jaar vooruit werden gezet op vlak van armoedebestrijding en de participatie van mensen in armoede. Daarnaast vragen we hen ook wat er dient te veranderen zodat het federaal en Europees beleid werkelijk een verschil kan maken voor mensen in armoede. In ons eerste interview laten we Ludo Horemans, één van de stichters van BAPN, aan het woord.

Lees Meer

BAPN werd uitgenodigd door de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te geven over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, DOC 55 0346/1.

Lees Meer

BAPN verwelkomt de beslissing van de federale regering om een reeks belangrijke sociale maatregelen te verlengen om huishoudens te beschermen tegen een zeer snelle verarming ten gevolge van de coronacrisis. We zijn echter bezorgd dat opnieuw een aantal zeer kwetsbare groepen in onze samenleving in de kou blijven staan en niet de noodzakelijke financiële ondersteuning ontvangen. We denken hierbij specifiek aan uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid. Gezien de federale regering doelgerichte maatregelen kan nemen om de meest kwetsbaren te ondersteunen, zoals ze bijv. gedaan heeft voor werknemers met een laag loon, roepen wij op dat ze dit ook dringend doet voor deze groep.

Lees Meer


Na lang wachten is de vaccinatiecampagne van start gegaan en hopen we allemaal om deze crisis snel achter ons te kunnen laten. In april verklaarde de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen dat dit vaccin een universeel, gemeenschappelijk goed moet zijn. Dit is belangrijk want enkel door de ganse wereldbevolking zo snel mogelijk in te enten zullen we het virus definitief een halt kunnen toeroepen. Ondanks miljoenen aan publieke investeringen lijkt het erop dat farmaceutische bedrijven toch hun patent op de onderzoeksresultaten mogen houden. Deze monopoliepositie verhindert een snelle, betaalbare en efficiënte wereldwijde productie en levering. Verschillende organisaties en experten, waaronder ook BAPN, roepen daarom iedereen op om het Europese burgerinitiatief ‘noprofitonpandamic.eu’ mee te ondertekenen. Indien voldoende handtekeningen verzameld worden, zal de Commissie verplicht zijn een wettelijk initiatief te overwegen dat een open uitwisseling en vrij gebruik van technologieën mogelijk zou maken.

Lees Meer

BAPN werkt reeds geruime tijd in nauwe samenwerking met de regionale netwerken en mensen in armoede op het thema schulden. Armoede en schulden zijn twee problematieken die jammer genoeg vaak hand in hand gaan. De huidige Covid-crisis heeft daarenboven de reeds bestaande problemen enkel vergroot en ondanks de vele oproepen zijn er nog maar weinig maatregelen genomen om de schuldenproblematiek structureel te bestrijden. Daarom besloot BAPN haar belangrijkste eisen te bundelen in een algemene schuldennota en hiermee naar de betrokken politieke kabinetten te trekken. We hebben reeds een gesprek gehad met de Minister van armoedebestrijding Lalieux en met de Minister van economie Dermagne. We blijven de politieke werkzaamheden van dichtbij opvolgen en strijden voor een preventieve aanpak en een betere bescherming van kwetsbare consumenten.

Lees Meer

Op 29 januari organiseerde de European Anti-Poverty Network (EAPN) samen met de intergroep “armoede” van het Europees Parlement een online conferentie. Deze conferentie had tot doel om de poverty watch-rapporten van EAPN en haar leden voor te stellen aan Europese beleidsmakers en het grote publiek. Ook BAPN nam deel, samen met een persoon met armoede-ervaring. Tijdens onze gezamenlijke presentatie hebben we vooral de grote moeilijkheden geschetst die mensen in armoede ondervinden door de gezondheidscrisis. We ijverden voor een bindende richtlijn om iedereen een waardig inkomen te garanderen en klaagden het gebrek aan transparantie en betrokkenheid van het middenveld aan bij het opstellen van de relanceplannen.

Lees Meer

Eén van de grote problemen waarmee mensen in armoede te maken hebben, is wat we technisch benoemen als de non-take up van sociale rechten. BAPN is hierover erg bekommerd. Daarom proberen we samen met de regionale netwerken en mensen in armoede zelf de problemen samen te leggen en te zoeken naar oplossingen. Dit hebben we onder meer gedaan in het BELMOD-project. Dit is een gezamenlijk project van de POD Maatschappelijke Integratie en FOD Sociale Zekerheid waarin onderzocht wordt hoe de procedures op dit vlak verbeterd kunnen worden. BAPN vertegenwoordigt in dit project de stem van mensen in armoede en heeft een analyse en aanbevelingen opgesteld met als doel de beleidskeuzes in dit project te informeren.

Lees Meer

Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, vragen de netwerken armoedebestrijding dat kwetsbare groepen en mensen in armoede prioriteit krijgen. Ze lopen immers meer gezondheidsrisico’s door het coronavirus en ziekte heeft vaak een enorme financiële impact op hun reeds instabiele situatie. Daarnaast vragen we om de meest kwetsbaren in onze samenleving, zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen vooral niet te vergeten. Het bereiken en voldoende informeren van al deze groepen zal ook een specifieke aanpak vergen. Onze aanbevelingen hierover bezorgden we aan de beleidsverantwoordelijken tijdens de federale taskforce “Kwetsbare groepen” van 27 januari 2021.

Lees Meer

Midden januari was er nog steeds geen beslissing genomen of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de bevriezing van de looptijd van de inschakelingsuitkeringen ook in 2021 zouden verlengd worden. Wetende dat de coronacrisis nog volop woedt en de huidige uitkeringen voor de meeste mensen reeds meer dan onvoldoende zijn om het hoofd boven water te houden, vond BAPN dit onaanvaardbaar. We schreven daarom een brief naar de bevoegde ministers waarin we met aandrang vroegen om deze maatregelen tot minstens 31 maart te verlengen. Gelukkig kregen we snel een positief antwoord en krijgen sommige kwetsbare huishoudens weer even wat ademruimte. Maar in tegenstelling tot andere beschermingsmaatregelen tegen de Covid-crisis, werden deze maatregelen slechts verlengd tot eind februari. Wij roepen daarom de federale regering op om vooralsnog werk te maken van een verlenging tot en met eind maart.

Lees Meer