In de kijker

Alle nieuwsberichten

De netwerken armoedebestrijding – verenigd in het Belgian Anti-Poverty Network (BAPN), de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Razende Ouderen (le Gang des Vieux en Colère), het ACV (CSC) Senioren en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vandaag een brief naar de regering Wilmès om te vragen dat de opschorting van de IGO-controles wordt behouden.

Lees Meer

De Kamercommissie Economie en Consumentenzaken heeft BAPN gevraagd om haar analyse te geven op een wetsvoorstel ingediend door de PS om gedurende een korte periode, voor een beperkt aantal schulden en een beperkt aantal consumenten een afdwingbaar en kosteloos betalingsplan mogelijk te maken. We zijn het eens met de initiatiefnemers dat een betalingsplan een belangrijk instrument is in de strijd tegen de schulden, maar het huidige voorstel is zo beperkt dat het zijn doel voorbij lijkt te schieten. We formuleren in ons advies dan ook enkele andere maatregelen die volgens ons noodzakelijk zijn om de schuldenoverlast bij consumenten, doeltreffend, preventief en structureel aan te pakken.

Lees Meer

De COVID- 19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad in ons land, zowel op gezondheidsvlak, op de economie als op de armoede en de sociale uitsluiting. Urgente maatregelen werden getroffen om deze impact zoveel mogelijk te beperken, maar op het sociale domein waren deze maatregelen onvoldoende om mensen in armoede voldoende te beschremen tegen de negatieve effecten van deze huidige crisis. De federale regering wil nu de werkzaamheden starten voor een algemeen herstelproces. Hiervoor werden op 20 juli verschillende stakeholders - waaronder ook BAPN - uitgenodigd om hun bezorgdheden en aanbevelingen aan de eerste minister en de andere bevoegde ministers persoonlijk te presenteren.

Lees Meer

Op 14 juli organiseerde EAPN haar online conferentie: “How to ensure the poor don’t pay for COVID 19: From short-term response to an effective right-based integrated antipoverty strategy”. Tijdens deze conferentie presenteerde EAPN haar gedetailleerd onderzoek naar de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede en kwetsbare groepen. 25 nationale netwerken en 3 Europese organisaties namen deel aan het onderzoek, waaronder ook BAPN.

Lees Meer


Door een gebrek aan sociale maatregelen dreigen mensen in armoede, die ziek zijn of een handicap hebben de prijs te betalen voor de COVID 19-crisis. Wij zijn teleurgesteld dat de Europese Commissie deze crisis als louter economisch lijkt te beschouwen in haar jaarlijkse aanbevelingen aan ons land. België wordt nergens gevaagd of geadviseerd om maatregelen te nemen om de armoede en sociale ongelijkheden aan te pakken. Lees in dit artikel onze analyse en alternatieve aanbevelingen die we samen met de NHRPH hebben opgesteld.

Lees Meer

Binnenkort moet iedereen zijn belastingsaangifte hebben ingediend. Wegens de Corona maatregelen werden dit jaar geen invulsessies georganiseerd. Vooral kwetsbare huishoudens dreigen hierdoor fiscale voordelen te missen. Wegens de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, vrezen we dat kwetsbare huishoudens ook zullen opgeven en hun belastingen niet of te laat zullen indienen, waardoor ze een boete riskeren. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft BAPN de bevoegde ministers aangeschreven en hen gevraagd vooralsnog de invulsessies te organiseren en de termijn voor het indienen van de personenbelasting te verlengen.

Lees Meer

In deze EAPN visienota over minimuminkomen worden de prioriteiten, voorstellen en eisen van EAPN met betrekking tot een toereikend inkomen gepresenteerd en geactualiseerd. In deze nota is er aandacht voor zowel het minimuminkomen (MI) als voor het minimumloon (MW) en deze tekst bouwt grotendeels voort op eerdere beleidswerk van EAPN en het EMIN-netwerk.

Lees Meer

O.a. op vraag van BAPN, werd op 8 april de interfederale task force “Kwetsbare Groepen” opgericht onder het leiderschap van de Minister belast met armoedebestrijding en de Minister voor Maatschappelijke Integratie. BAPN maakt deel uit van de consultatieve groep van deze Task Force die tot doel heeft om de Ministers te informeren over de noden van mensen in armoede en kwetsbare groepen. Door een nauwe samenwerking met de regionale netwerken die in direct contact staan met de verenigingen en de mensen zelf, heeft BAPN snel informatie van het terrein kunnen doorgeven aan het politieke niveau. In totaal heeft BAPN meer dan 30 fiches ingediend betreffende de onderwerpen die besproken werden tijdens de vergaderingen van de consultatieve groep

Lees Meer

Bijna 300 actoren uit de sociale en socio-culturele sector en academici, langs beide kanten van de taalgrens, roepen gezamenlijk de federale en regionale regeringen, net als de Nationale Veiligheidsraad, op om dringend werk maken van een volwaardige sociale exit-strategie uit de lockdown- en crisissituatie, die verder reikt dan symbolische maatregelen.

Lees Meer