In de kijker

Alle nieuwsberichten

In deze publicatie bundelt EAPN, naar jaarlijkse gewoonte, de analyses van de landenrapporten opgesteld door de leden van het Europees netwerk, waaronder ook BAPN. In deze analyses, monitoren de leden of er in hun land vooruitgang werd geboekt met betrekking tot de sociale rechten en het bestrijden van armoede. Hiervoor maken ze gebruik van de Europa 2020 armoededoelstelling, de Europese Pijler voor Sociale Rechten, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, alsook de Landspecifieke Aanbevelingen van 2019. Gezien de huidige gezondheidscrisis vragen de meeste leden aan de Commissie dat bij de opmaak van de landspecifieke aanbevelingenv voor 2020 de nood aan directe financiële steun voor de gezinnen voorop wordt gesteld. Dit is de enige manier om de sociale rechten van velen te blijven waarborgen en hun menswaardige bestaan te kunnen garanderen.

Lees Meer

België heeft zijn Nationaal Hervormingsprogramma 2020 (NHP) ingediend bij de Europese Commissie. Naast het advies van de NHRPH werd voor de eerste maal ook de opinie van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting gepubliceerd in het NRP, een belangrijke stap vooruit om de stem van mensen in armoede, het middenveld en andere sociale actoren te laten horen. De NHRPH en BAPN roepen alle Belgische autoriteiten en de Europese Commissie op om de eisen van gehandicapte, zieke en arme personen te integreren in hun beleid.

Lees Meer

Sinds het begin van de Coronacrisis pleit BAPN samen met andere middenveldorganisaties ervoor dat mensen met een consumentenkrediet de mogelijkheid moeten krijgen om hun aflossing tijdelijk te staken. We waren dan ook blij te vernemen dat zowel PS/sp.a als CD&V gewerkt hadden aan een wetsvoorstel dat dit betalingsuitstel mogelijk zou maken. BAPN werd gevraagd om haar bevindingen met betrekking tot deze twee wetsvoorstellen schriftelijk aan de Kamer te bezorgen.

Lees Meer


Onder meer op vraag van BAPN heeft de federale overheid beslist om over te gaan tot het oprichten van een taskforce om de sociale noden tijdens de Coronacrisis te bezweren. BAPN is tevreden dat deze taskforce er komt en hoopt dat op deze manier er zal geluisterd worden naar de stem van mensen in armoede en dat de nodige sociale maatregelen snel geïmplementeerd worden.

Lees Meer

Op 7 april is het wereldgezondheidsdag. Gezien de huidige Coronona crisis is dit thema brandend actueel. Deze crisis maakt eens temeer duidelijk hoe belangrijk onze gezondheidszorg is. We zien echter dat in België en ook in heel wat andere Europese landen de gezondheidssector belangrijke besparingen heeft moeten ondergaan. Deze besparingen zorgden onder andere voor minder kwaliteitsvolle zorgen, een verhoogde werkdruk bij het personeel, een beperking van de toegankelijkheid en een toenemende commercialisering. Het was vaak Europa, met haar strikte begrotingscontrole, die aandrong bij de lidstaten om deze bezuinigingspolitiek door te voeren. Het Actieplatform gezondheid en solidariteit, waarvan BAPN lid is roept dan ook op om opnieuw te investeren in de gezondheidszorg en de commercialisering tegen te gaan. De gezondheidszorg moet opnieuw beschouwd worden als een algemeen goed en niet als een handelswaar. Samen roepen we op tot meer solidariteit binnen Europa en vragen een universele openbare gezondheidsdienst.

Lees Meer

De huidige corona-crisis brengt voor heel wat mensen ook financiële gevolgen met zich mee. Velen hebben hun inkomen al sterk zien dalen. De huidige regering nam daarom reeds enkele belangrijke maatregelen om consumenten te beschermen tegen hun schulden (oa. een betalingsuitstel van de hypothecaire lening, stoppen met water- en energieafsluitingen, forfaitaire uitkering voor wie plots inkomensverlies lijdt en het tijdelijk opschorten van uithuiszetting). Voor consumentenkredieten is er echter nog geen enkele steunmaatregel aangekondigd. Daarom hebben verschillende organisaties een gemeenschappelijk persbericht geschreven om ook hier de nodige aandacht voor te vragen.

Lees Meer

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op donderdag 12 maart gedeeltelijk de wet van 18 oktober 2017 ‘betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. Samen met het platform anti-kraak blijft BAPN vastberaden en solidair met de kraakbeweging, met alle daklozen, met of zonder papieren, en met al zij die in een slechte woning gehuisvest zijn. We zetten onze acties voor waardige huisvestiging voor iedereen en ten alle tijden verder!

Lees Meer

Vanmorgen hebben verschillende organisaties van het middenveld en de gezondheidssector (ziekenfondsen, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, verenigingen van wijkgezondheidscentra) de regering Wilmès aangeschreven om te vragen om de IGO-controles stop te zetten. Minister Bacquelaine heeft zojuist gevolg gegeven aan ons verzoek: de IGO-controles worden opgeschort!

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding, de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Boze Bejaarden en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vanmorgen een brief naar de regering Wilmès om op te roepen om een einde te stellen aan de IGO-controles, gezien de huidige, uitzonderlijke gezondheidssituatie.

Lees Meer