In de kijker

Alle nieuwsberichten

Onder meer op vraag van BAPN heeft de federale overheid beslist om over te gaan tot het oprichten van een taskforce om de sociale noden tijdens de Coronacrisis te bezweren. BAPN is tevreden dat deze taskforce er komt en hoopt dat op deze manier er zal geluisterd worden naar de stem van mensen in armoede en dat de nodige sociale maatregelen snel geïmplementeerd worden.

Lees Meer

Op 7 april is het wereldgezondheidsdag. Gezien de huidige Coronona crisis is dit thema brandend actueel. Deze crisis maakt eens temeer duidelijk hoe belangrijk onze gezondheidszorg is. We zien echter dat in België en ook in heel wat andere Europese landen de gezondheidssector belangrijke besparingen heeft moeten ondergaan. Deze besparingen zorgden onder andere voor minder kwaliteitsvolle zorgen, een verhoogde werkdruk bij het personeel, een beperking van de toegankelijkheid en een toenemende commercialisering. Het was vaak Europa, met haar strikte begrotingscontrole, die aandrong bij de lidstaten om deze bezuinigingspolitiek door te voeren. Het Actieplatform gezondheid en solidariteit, waarvan BAPN lid is roept dan ook op om opnieuw te investeren in de gezondheidszorg en de commercialisering tegen te gaan. De gezondheidszorg moet opnieuw beschouwd worden als een algemeen goed en niet als een handelswaar. Samen roepen we op tot meer solidariteit binnen Europa en vragen een universele openbare gezondheidsdienst.

Lees Meer

De huidige corona-crisis brengt voor heel wat mensen ook financiële gevolgen met zich mee. Velen hebben hun inkomen al sterk zien dalen. De huidige regering nam daarom reeds enkele belangrijke maatregelen om consumenten te beschermen tegen hun schulden (oa. een betalingsuitstel van de hypothecaire lening, stoppen met water- en energieafsluitingen, forfaitaire uitkering voor wie plots inkomensverlies lijdt en het tijdelijk opschorten van uithuiszetting). Voor consumentenkredieten is er echter nog geen enkele steunmaatregel aangekondigd. Daarom hebben verschillende organisaties een gemeenschappelijk persbericht geschreven om ook hier de nodige aandacht voor te vragen.

Lees Meer

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op donderdag 12 maart gedeeltelijk de wet van 18 oktober 2017 ‘betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. Samen met het platform anti-kraak blijft BAPN vastberaden en solidair met de kraakbeweging, met alle daklozen, met of zonder papieren, en met al zij die in een slechte woning gehuisvest zijn. We zetten onze acties voor waardige huisvestiging voor iedereen en ten alle tijden verder!

Lees Meer

Vanmorgen hebben verschillende organisaties van het middenveld en de gezondheidssector (ziekenfondsen, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, verenigingen van wijkgezondheidscentra) de regering Wilmès aangeschreven om te vragen om de IGO-controles stop te zetten. Minister Bacquelaine heeft zojuist gevolg gegeven aan ons verzoek: de IGO-controles worden opgeschort!

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding, de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Boze Bejaarden en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vanmorgen een brief naar de regering Wilmès om op te roepen om een einde te stellen aan de IGO-controles, gezien de huidige, uitzonderlijke gezondheidssituatie.

Lees Meer


Op 31 januari vond de vijfde open dag van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting plaats. Middenveldorganisaties, mensen in armoede, wetenschappers en andere actoren kwamen samen om een opinie over het Nationaal Hervormingsporgramma (NHP) op te stellen en het Belgische beleid ter bestrijding van armoede in het kader van de Europa2020-strategie te evalueren.

Lees Meer

Ce lundi 17 février, une action a été menée devant le Ministère des Pensions contre les contrôles GRAPA par Bpost. Près de 200 personnes étaient présentes pour demander plus de considération et de respect pour les ainé·e·s. Une délégation a rencontré des représentant·e·s du Cabinet. Devant les ouvertures insuffisantes, les associations poursuivront leurs actions.

Lees Meer

Vandaag, op 27 januari, hebben een hele reeks organisaties van over heel België de leden van de Kamer en de bevoegde Ministers aangeschreven om hun verontwaardiging uit te drukken over de nieuwe controleprocedure m.b.t. de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Op 17 februari organiseren we een grote actie aan het kabinet van de Minister om te vragen dat er einde wordt gesteld aan deze onrechtmatige controles.

Lees Meer